GIẢI MẢ

ÂM GIAI 12

 

 Hiện tượng tuần hoàn lặp lại tại chỗ là hiện tượng vật lý.

Âm thanh âm nhạc có hiện tượng ấy nên chi 12 âm

của âm giai chromatic dàn bày được trên

VÒNG 12 ĐỀU ĐẶN

Về mặt hình học có 3 cách

I - II - III dàn bày 12 âm :

 

 

CÁCH I Cung độ 30 liền bậc trãi dây 30 : 11 nhịp dây cung 30 dàn bày đủ 12 bậc âm giai với DO đầu SI cuối. CÁCH II Cung độ 150 cách bậc 5 trãi dây 150 : 11 nhịp dây cung 150 dàn bày đủ 12 bậc âm giai với DO đầu SOL cuối. CÁCH III Cung độ 210 cách bậc 7 trãi dây 150 : 11 nhịp dây cung 150 dàn bày đủ 12 bậc âm giai với DO đầu FA cuối.

 

 

 

Thêm nhịp thứ 12 về lại khởi điểm :

VÒNG DÂY KÍN MẠCH cho ra MẠCH NGÔI THỨ

 

 

 

Ba cách I.II.III cho ra ngôi thứ 13 bậc âm khác nhau

thời gian dàn dựng âm giai không như nhau

 

NHẬN ĐỊNH

 

CÁCH I  1 chu kỳ 12 nhịp kín mạch :

nhịp 1 [ C - C# ] mạch đi, nhịp 12 [ B - C ] mạch về.

 CÁCH II  5 chu kỳ 12 nhịp kín mạch :

nhịp 1 [ C - F ] mạch đi, nhịp 12 [ G - C ] mạch về.

 CÁCH III  7 chu kỳ 12 nhịp kín mạch :

nhịp 1 [ C - G ] mạch đi, nhịp 12 [ F - C ] mạch về.

 

KẾT QỦA

CÁCH II & III  chung cùng một vòng dây :  nhịp 1 mạch đi của cách II (C - F) là nhịp 12 mạch về của cách III (F - C), nhịp 1 mạch đi của cách III (C - G) là nhịp 12 mạch về của cách II (G - C). Vậy là mạch dây qua 13 bậc âm giai là mạch hai chiều xuôi ngược hợp hóa  SANH HÒA.Việc dàn bày 12 bán âm của hai cách II & III cho ra vòng dây thoả đáng mô thức thập nhị địa chi hai chiều âm dương hợp hóa.

 

 

CÁCH I dàn bày 12 bán âm cho ra mạch dây một chiều không thỏa đáng mô thức vòng thập nhị địa chi nên cách I không khả thi :

 

 

 

 

Việc người làm thiếu thừa

việc tạo hóa làm vừa đủ :  

CUNG ĐỘ 15O CÁCH BẬC 5 DÀN BÀY ÂM GIAI.

 

 

 

Thứ tự 13 bậc âm trên dây đàn tạo hóa dàn bày nó như thế, trên vòng tròn nó như thế. 12 dây cung 150 cho ra VÒNG NGÔI THỨ 13 BẬC ÂM GIAI, vòng này bán kính rộng 5 lần bán kính vòng âm giai chromatic với hai chiều thuận nghịch đối đải mà hợp hòa :

 

 

 

Chiều thuận kim đồng hồ là CHIỀU SANH ở đó âm liền trước là tiên đề có âm liền sau : DO sanh FA, FA sanh SIb. Chiều ngược kim là CHIỀU HÒA ở đó âm liền sau hòa hợp âm liền trước : SIb hòa FA, FA hòa DO. Lý cha mẹ sanh con, con hòa hiếu cha mẹ là ý nghĩa hai chiều đối đải.

 

 

 

Phương Tây đưa ra hai vòng quãng 4, quãng 5

(Circle of Fourths, Circle of  Fifths)

một hẹp một rộng :

 

 

Vòng quãng bốn 30 tông = 5 chu kỳ vận động quanh vòng âm giai 12 bán tông. Vòng quãng năm 42 tông = 7 chu kỳ vận động quanh vòng âm giai 12 bán tông. Số lượng chu kỳ của hai quãng có khác, nhưng đừng quên vòng âm giai chromatic 12 bán tông mà hai quãng vòng quanh không khác, tất yếu bán kính hai vòng quãng không khác, tất yếu khoảng cách 12 âm điểm của hai vòng quãng không khác :

 

 


Quãng trong lý thuyết nhạc được mô tả như là đường, là vạch (in music theory, an interval may be described as horizontal, linear) thì dây cung thỏa đáng quan điểm này. Về mặt hình học hai vòng quãng 4 & quãng 5 cùng từ một mạch sao 12 dây cung của vòng âm giai khai triển ra nên chi hai mà một vòng có hai chiều xuôi ngược bởi hai vectơ dây cung của hai cung độ 150, 210 nghịch hướng. 12 nhịp dây cung 150 cho ra VÒNG NGÔI THỨ 13 BẬC ÂM GIAI vòng này có " chức năng" phân NHÓM ÂM, phân ÂM CHỦ NHÓM. Âm chủ nhóm là âm thứ 13 tại thời điểm lặp lại hiện tượng cũ  :

 

 

 

Từ

HIỆN TẠI 13

ngược về qúa khứ

12.11.10.9.8 một nhóm 6 âm

C - G - D - A -E - B với DO LÀM CHỦ NHÓM

 

Phương Đông nhập thức ngũ hành dụng 5 âm [13-12-11-10-9] [E-A-D-G-C] theo trình tự ngũ hành gọi tên cung - thương - giốc - chủy - vũ cho ra ÂM THỂ VŨ với VŨ là âm chủ nhóm :

 

 

Phương Tây nhập thức 7 ( thức tuần lễ chăng ? ) lấy 7 âm [8-9-10-11-12-13-14] [B-E-A-D-G-C-F] làm nhạc cho ra ÂM THỂ MAJEUR với DO là âm chủ nhóm thất âm :

 

 

Hai nền âm nhạc Tây Đông khác biệt thức thể bởi hợp hóa ngũ âm khác hợp hóa thất âm nhưng qui luật vận hành âm thanh hợp hóa âm thể thì không khác bởi Đông Tây chung một TẠO HÓA, một ÂM GIAI 12 mà bên 5 bên 7 vận dụng làm nhạc.

 

Mục đích giải mả âm giai chromatic

 dẫn đến giòng họ âm giai 13 đời mạch thống gần xa :

 

 

 

 

Phương Tây nào biết ngũ hành nhưng ma lực của nó hấp dẫn nhạc gia Tây đến với Perfect Cadence dụng Bậc 12 SOL  dựng dậy âm thể 

PHỤC SINH GIÁNG THẾ ÂM CHỦ :

 

 

Hiện Tai - Tương Lai - Quá Khư

DO - FA - SOL CẬN HUYẾT

TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG

lý toán pháp

 

 

 

BÀI TIẾP

Cung Thương Giốc Chủy Vũ

_____________________________________________________________

 

  / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /  ÂM CHỦ NHÓM  / 

HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  / ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /

BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  /  HỢP ÂM TÂY TA  /  THANG ÂM THỂ