ÂM THỂ

NGUYÊN THỂ

Một âm không thành nhạc được mà tối thiểu phải hai âm, nhưng phải là hai âm cận huyết tức hai âm cấu thành quãng 4. Hai âm cấu thành quãng 4 thì một là âm định thể (tonal note) và một là âm chủ (tonic note) hợp hóa thể của  ĐỊNH THỂ với CHỦ ÂM là ÂM THỂ NGUYÊN THỂ :

 

 

 

Giai thể của dẫn dụ dưới đây từ hai âm cơ bản SOL - DO  hợp hóa âm thể nguyên thể DO chưa phân thức thể :

 

 

 

Trên vòng quãng 4 với mỗi hai âm liên tiếp hợp hóa âm thể nguyên thể. Có tất cả 12 âm thể nguyên thể trên toàn vòng, và mỗi hai âm thể ở thế đối xung hũy diệt mà âm thể ở thời vị sau hũy diệt âm thể ở thời vị trước :

 

 

 

 

Âm thể nguyên thể là âm thể thuần thể chưa phân thức thể, khi cho vào nguyên thể một âm bất kỳ nó liền phân thức. Lý thuyết nhạc phương Tây đề cập hai thức thể majeur mineur, lý thuyết nhạc phương Đông đề cập đến bát thức. Bài tiếp theo bàn  sâu vô nguyên thể phân thức.

 

 

BÀI TIẾP

MAJEUR MINEUR

____________________________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  /  HỢP ÂM TÂY TA  /

THANG ÂM THỂ  /