ÂM THỂ

MAJEUR - MINEUR

Âm thể nhạc có âm thể majeur, có âm thể mineur. Ngữ nghĩa  Việt "majeur" trưởng,"mineur" thứ hai từ biểu tỏ vật lớn lên, thoái xuống. Vậy thời gian có tương quan gì với âm thể ?

 

Khảo sát vòng quãng 4 chia hai bán vòng theo trục xuyên qua DO nguyên thể. Chiều thời gian là chiều số tiến lên, thời vị 13 HIỆN TẠI thì nhóm 4 âm [B-E-A-D] trên nửa vòng bên phải thuộc qúa khứ DO nguyên thể, nhóm 4 âm [F-Bb-Eb-Ab] trên nửa vòng bên trái thuộc tương lai DO guyên thể. Âm thể DO nguyên thể là hợp hóa thể của SOL định thể với DO âm chủ nhóm :

 

 

 

 

Lần lượt cho vào DO NGUYÊN THỂ từng âm một

Thứ nhất 4 âm D A E B bên phải Do nguyên thể

Thứ hai 4 âm F Bb Eb Ab bên trái Do nguyên thể

 

 

 

 

Nghe ra Do nguyên thể biến đổi âm thức. Tám thức không thức nào giống thức nào nhưng phân biệt rõ bốn thức thuộc nhóm âm bên phải khác biệt bốn thức thuộc nhóm âm bên trái : bên phù bên trầm, bên trưởng bên thứ mà phù trầm trưởng thứ theo từng độ số thời gian. Bên phải phù - trưởng, bên trái trầm - thứ. Đặc biệt với MI thời vị [9] nghe ra DO NGUYÊN THỂ trưởng hoàn toàn, với MIb thời vị [16] nghe ra DO NGUYÊN THỂ  thứ hoàn toàn :

 

 

 

Con người biết đối chiếu cái TA hiện tại với cái TA qúa khứ mà biết TA TRƯỞNG. [13] là thời điểm hiện tại DO nguyên thể, [9] là thời điểm qúa khứ DO nguyên thể, ngũ hành thời gian độ số 600 một giòng trải qúa khứ hiện tại làm DO nguyên thể trưởng lên hoàn toàn gọi DO MAJEUR.

 

vật sinh ra vốn nhỏ,

theo thời gian trưởng lên

 trưởng tới hạn vật thôi không trưởng nửa

kích thước dừng vật chất ngừng tăng

 

Âm thể phi vật chất nhưng bất phi qui luật tạo hóa nên tôi, anh, người người mới nghe ra âm thể trưởng. Vòng hiễn biến diệt sinh chứng minh âm thể sau thời diệt khởi sinh 6 yếu tố cấu thành âm thể, đủ đầy yếu tố âm thể trưởng :

 

 

 

Vậy thì cái sự majeur của âm thể có liên quan thời gian mà majeur là thời kỳ đầu của DO NGUYÊN THỂ sinh ra phải trưởng lên để hiễn thể.

 

Vật trưởng đủ không thể trưởng hơn được nữa phải lão thứ xuống là qui luật. Hiện tại [13] DO nguyên thể đã majeur hoàn toàn không thể majeur được nữa phải mineur xuống đến thời vị [16] cách hiện tại [13] độ số 600 thì DO nguyên thể hoàn toàn mineur :

 

 

 

 

DO Majeur, DO Mineur là DO NGUYÊN THỂ

trưởng lên, lão thứ xuống theo thời gian

trưởng trước, lão thứ sau.

 

DO nguyên thể trưởng thứ nhịp nhàng đăng đối qua trục DO nguyên thể. [D-F] đăng đối, [A-Bb] đăng đối, [E-Eb] đăng đối, [B-Ab] đăng đối một giải 10 thời vị âm là vòng đời  sinh hiễn biến một âm thể.

 

 

 

Âm thể trưởng thứ, nói cho cùng là do

âm dương ngũ hành ứng ra :

 

 

 

Khi đầu dây ngũ âm tại DO cuối dây tại MI

thì DO NGUYÊN THỂ trưởng lên :

 

 

Khi đầu dây ngũ âm tại MIb cuối dây tại SOL

thì DO NGUYÊN THỂ thứ xuống :

 

 

 

Nhận xét khi DO nguyên thể đóng ở đầu dây ngũ âm thì âm thể Majeur lên, khi DO nguyên thể đóng ở cuối dây ngũ âm thì âm thể mineur xuống :

 

 

 

Vòng đời một âm thể tám nỗi thăng trầm cho ra tám thức. Âm nhạc phương Tây thiên về hợp âm 3 nốt đồng phát nên chú trọng hai thức trưởng thứ hoàn toàn ví như hai thức CM & Cm :

 

 

Vòng quãng 4 phối trí âm theo thứ lớp thời gian, phối trí hai âm liên tiếp hợp hóa âm thể nguyên thể, phối trí hai miền trưởng thứ riêng biệt hai bên âm thể nguyên thể. Từ đây rút tỉa được nguyên lý hợp âm hoàn toàn trưởng, hoàn toàn thứ : HỢP ÂM MAJEUR thì âm quãng 3 ở bên phải Căn âm. HỢP ÂM MINEUR thì âm quãng 3 ở bên trái Căn âm. Ví như  hợp âm DO Majeur thì MI ở bên phải Căn âm DO, hợp âm DO Mineur thì MIb ở bên trái Căn âm DO.

 

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI

__________________________________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

/ ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  / HỢP ÂM TÂY TA  /

THANG ÂM THỂ  /