CUNG

THƯƠNG

GIỐC CHỦY VŨ

Là 5 âm gọi tên theo ngũ hành THỔ KIM MỘC HỎA THỦY

Dấu hỏi đầu tiên về cái trình tự 5 âm có như trình tự DO1 RE2 MI3 FA4 SOL5 nơi cái gọi âm giai DO TRƯỜNG MẪU thì xin thưa với Bạn rằng không. Trình tự NGŨ ÂM như trình tự bốn mùa, hay như trình tự Tằm Nhộng Bướm Trứng ở đó cái có trước là tiên đề có cái có sau. Có rồi CUNG mới có THƯƠNG, có rồi THƯƠNG mới có GIỐC, có rồi GIỐC mới có CHỦY, có rồi CHỦY mới có VŨ một chuỗi năm có liên tiếp thành một chùm ngũ âm :

 

 

NGŨ ÂM bày ra đường dây liên kết 5 âm. Dây có độ dài 600 hằng số trãi từ CUNG đến VŨ mà Vũ là đầu mũi tiến của đường dây. Mũi tiến liên tục tiến, trãi dây qua 12 định vị địa chi thành mạng hình sao đó chính là mạch lạc thập nhị âm liên kết :

 

Bung mạch sao ra

12 dây khép lại thành vòng :

 

 

ÂM LUẬT TÂY gọi vòng này là Circle Of Fourths gồm 12 quãng 4 đúng lên. DỊCH LÝ ĐÔNG PHƯƠNG gọi vòng này là vòng lục thập hoa giáp bởi 5 chu kỳ ngũ hành = 6 chu kỳ thập thiên can vòng quanh thập nhị địa chi. Trên vòng lục giáp có nhiều thứ qui nguyên hồi đầu như THIÊN CAN, NGŨ HÀNH, BÁT QUÁI. Trên vòng quãng 4 có nhiều hiện tượng lặp lại như ÂM CHỦ, ÂM THỂ, ÂM THỨC. Về mặt NGŨ HÀNH thì mỗi 5 hành cấu kiện thành một TIỂU VŨ TRỤ thì mỗi ngũ âm cung thương giốc chủy vũ cấu kiện thành một ÂM THỂ. Ngũ hành có chuyển thể nên ÂM THỂ có chuyển thể, ngũ hành vận động trên thập nhị địa chi thì ngũ âm tuần hoàn thay đổi vị mà gọi là NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ gây ra nhiều ý nghĩa trên vòng quãng 4 như ÂM THỂ CHUYỂN THỂ, ÂM THỂ HIỄN BIẾN DIỆT SINH vân vân và vân vân.


 

BÀI TIẾP

NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ

_________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  /

NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  / 

ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /  ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  / 

BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  /  HỢP ÂM TÂY TA  /

/  THANG ÂM THỂ  /