ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI

 

Âm dương sinh hóa vạn vật. Dương tánh cương âm tánh nhu, ứng sanh vật thành vật có vật nhu, vật cương. Âm thể nhạc thì majeur dương, mineur âm. Âm dương cương nhu thành cặp, hóa sanh âm thể thì majeur mineur hai thể thành cặp. DO Majeur, LA mieur thành cặp tương đối thể theo logic dịch là sự không lạ.

 

Bài này giúp bạn hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn thành cặp tương đối thể, chuyện bắt đầu từ DO NGUYÊN THỂ mineur xuống vừa lúc MIb NGUYÊN THỂ majeur lên :

 

 

Vận động hai chiều qua ngũ âm [G.C.F.Bb.Eb] hợp hòa hai nguyên thể DO, MIb. MIb nguyên thể ở vị thế đầu dây ngũ âm majeur lên, DO nguyên thể ở vị thế cuối dây ngũ âm mineur xuống :

 

 

 

Định luật " âm tòng dương " buộc nguyên thể DO miner tòng theo nguyên thể MIb majeur thành cặp song hành. Gọi DO mineur là tương đối thể của MIb majeur hoàn toàn chính xác.

 

Ngũ hành không ngừng vận động, dây ngũ âm tiếp tục tiến. Khi đầu dây tiến lên một độ số 90  vị trí FA#, Nguyên thể MIb majeur thoái lui thành MIb mineur vừa lúc nguyên thể FA# majeur lên : RE#(MIb) mineur trở thành tương đối thể của FA# Majeur :

 

 

Lại tiến lên một độ số 90 đến vị trí LA, nguyên thể FA# majeur thoái xuống thành FA# mineur vừa lúc nguyên thể LA majeur lên : FA# mineur trở thành tương đối thể của LA majeur.

 

 

Lại tiến lên một độ số 90 tới vị trí DO, nguyên thể LA majeur thoái lui thành LA mineur vừa lúc DO nguyên thể majeur lên : LA mineur trở thành tương đối thể của DO majeur.

 

 

Âm giai Chromatic 12 âm âm thể vận dụng tối đa 10 âm. DO nguyên thể không dùng được hai âm C#.F# vì là hai âm diệt thể DO nguyên thể,  nguyên thể LA không dùng được hai âm A#.D# vì là hai âm diệt thề LA nguyên thê :

 

 

 

Hai nguyên thể DO, LA cùng chung 7 âm [ BEADGCF], vận động ngũ hành làm LA nguyên thể mineur xuống, DO nguyên thể majeur lên hai thể một lên một xuống song hành tương hợp phần mineur của LA nguyên thể với phần majeur của DO nguyên thể, tiến trình để LA mineur trở thành tương đối thể của DO majeur là như thế.

 

12 âm thể majeur có 12 âm thể tương đối, 12 cặp tương đối thể phân thành 3 nhóm cư vị trên thập nhị địa chi như cư vị tứ thời xuân hạ thu động :

 

 

Đông lui xuống Xuân trưởng lên, Xuân lui xuống Hạ trưởng lên, Hạ lui xuống Thu trưởng lên, Thu lui xuống Đông trưởng lên. Âm Dương tứ thời một lên một xuống tiết thức. Âm thể một lên một xuống tiết thức. Âm nhạc lên tiếng thời gian bởi thời gian tương quan âm thể. Anh bạn tôi khoe viết giao hưởng khúc bốn mùa, tôi hỏi chơi mà thiệt giả dụ khúc đông DO thể thì hạ khúc thể gì, bạn tôi ngơ ngác !

 

 

BÀI TIẾP

BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ

________________________________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  HỢP ÂM TÂY TA  /

/  THANG ÂM THỂ  /