ÂM CHỦ NHÓM

giới hạn làm chủ

 

Âm chủ là chủ thể một nhóm âm. Định nghĩa khái quát là như thế, còn rốt ráo phải nghiên cứu điều kiện " thành âm thể " của nhóm âm, giới hạn nhóm âm tối đa tối thiểu cho phép làm chủ, việc này phải nhờ vào toán dịch của vòng thập nhị địa chi :

 Thập nhị địa chi là một vòng động ở đó

từng cặp thời vị có động năng đối xung, hữu hợp :

 

ĐỊNH LUẬT ĐỐI XUNG :

Hai thời vị địa chi ở thế 180 độ số đối xung hũy diệt mà thời vị sau hũy diệt thời vị trước như xuân diệt thu, hạ diệt đông, thu diệt xuân, đông diệt hạ. Có cả thảy 6 cặp đối xung ứng 6 cặp âm mang số như sau :

 

[ T1 - NGO ] [ MẸO - DẬU
DO (1) - FA# (7) RE# (4) - LA (10)
[ DẦN - THÂN ] [ TỊ - HỢI ]
RE (3) - G# (9) FA (6) - SI (12)
[ THÌN - TUẤT ] [ SỮU - MÙI ]
MI (5) - LA# (11) DO# (2) - SOL (8)

 

 

ĐỊNH LUẬT HỮU HỢP CAN :

Hai thời vị thiên can ở thế 150 - 210 độ số hữu hợp. Sáu chu kỳ thập can vòng quanh thập nhị địa chi làm một vòng lục giáp, dưới đây là bảng biểu 2 chu kỳ thập can :

 

 

chu kỳ 1 thập can

[ Giáp - Kỷ ] [ Kỷ - Giáp ]
 [ DO (1) - FA (6 )] [ FA (6) - DO(1) ]
[ Ất - Canh ] [ Canh - Ất ]
[ DO#(2) - FA#(7) ] [ FA#(7) - DO#(2) ]
[ Bính - Tân ] [ Tân - Bính ]
[ RE(3) - SOL(8) ] [ SOL(8) - RE(3) ]
[ Đinh - Nhâm ] Nhâm - Đinh ]
[ RE#(4) - SOL#(9) ] [ SOL#(9) - RE#(4) ]
[ Mậu - Qúi ] [ Qúi - Mậu ]
[ MI(5) - LA(10) ] [ LA(10) - MI(5) ]

 

chu kỳ 2 thập can

[ Giáp - Kỷ ] [ Kỷ - Giáp ]
 [ FA (6) - SIb (11) ] [ SIb(11) - FA(6) ]
[ Ất - Canh ] [ Canh - Ất ]
[ FA#(7) - SI(12) ] [ SI(12) - FA#(7) ]
[ Bính - Tân ] [ Tân - Bính ]
[ SOL(8) - DO(13) ] [ DO(13) - SOL(8)] ]
[ Đinh - Nhâm ] [Nhâm - Đinh ]
[ RE#(9) - SOL#(14)] [SOL#(14) - RE#(9)
[ Mậu - Qúi ] [ Qúi - Mậu ]
[ MI(10) - LA(15) ] [ LA(15) - MI(10) ]

 

Qui luật thiên can hữu hợp tức ngũ hành bước 5 dàn bày 12 bán âm của âm giai lên vòng quãng 4 thành nhóm 2 âm liên tiếp hữu hợp sanh hòa [1-2][2-3][3-4][4-5][5-6][6-7][7-8][8-9][9-10][11-12][12-13][13-14][. - . ][. - .] :

 

 

 

 

Qui luật đối xung hũy diệt mà thời vị sau diệt thời vị trước : [13 diệt 7][12 diệt 6][11 diệt 5][10 diệt 4][9 diệt 3][8 diệt 2] dẫn đến 6 âm hiện hữu cấu thành PHẢ HỆ ÂM mà HIỆN TẠI 13 làm  chủ nhóm :

 

 

 

 

Âm giai chromatic 13 âm cấp phân hai nhóm :  NHÓM TRƯỚC 6 âm [ F-Bb-Eb-Ab-Ab-F#] mà F# là chủ nhóm, NHÓM SAU 6 âm [B-E-A-D-G-C] mà DO là chủ nhóm. Tại đây đủ lý lẽ chứng minh 13 âm cấp âm giai không thành nhạc được bởi chưa phân nhóm, âm khởi đầu âm giai đơn thuần là âm khởi đầu chứ không phải âm chủ.

 

Nhóm 6 âm làm thành PHẢ HỆ gồm hai ngũ âm liên tiếp [ 8-9-10-11-12 ] mà 12 chủ nhóm và [ 9-10-11-12-13 ] mà 13 chủ nhóm. Ngũ âm chuyển thể mà liền trước chuyển cho liền sau, ứng ra âm thanh âm nhạc dẫn đến Âm thể SOL (GDAEB) chuyển thể sang Âm thể DO (CGDAE). Sự chuyển thể theo tôn ti ngôi thứ huyết hệ hình dung được Phả hệ âm như HỆ PHẢ 6 ĐỜI tộc họ nhà người :

 

 

 

Hiện tại 13 TA là CHỦ HỆ [ Ta Cha Nội Cố Cao Tằng ]. Vượt qúa khứ qúa 6 đời mạch thống nhạt phai không còn thừa tự là ĐẠO LÝ NGƯỜI  mà  ĐẠO THANH cũng thế.

 

Theo giòng mạch thống thời gian Qúa khứ - Hiện tại CHA định thể CON, nói tổng quát hai âm liên tiếp trên vòng quãng 4 thì một là ĐỊNH THỂ, một là  ÂM  CHỦ giữa hai âm này thì qúa khứ định thể hiện tại, hiện tại làm chủ qúa khứ, tai nghe âm luật gia Tây chính xác nghe ra, chính xác định tên nó đúng thiên mệnh ngũ hành của nó :

 

 

 

Hiện tại làm chủ Qúa khứ tối đa 6 âm, tối thiểu 2 âm là giới hạn âm chủ. Hiện tại làm chủ tương lai tối đa 4 âm số [ 14-15-16-17 ]. Nói bao quát qúa khứ hiện tại tương lai một nhóm 10 âm mà hiện tại là chủ thể. Hệ nhạc Phương Tây thêm một âm vào Hệ phả thành 7 lập HỆ THẤT ÂM âm thêm là âm thứ [14] là âm tương lai gần cận huyết ÂM CHỦ  :

 

 

Hệ thất âm [ B.E.A.D.G.C.F ] là hệ tổng hợp ba âm thể ngũ âm [B.E.A.D.G] + [E.A.D.G.C] + [A.D.G.C.F] nên tự thân hòa âm phong phú, hợp âm đa dạng, âm thể đa thức. DO - FA - SOL ba âm thể cận huyết hợp hòa là nguyên do Hợp âm ba bậc I. IV. V gắn kết mật thiết.

 

 

BÀI TIẾP

HIỄN BIẾN DIỆT SINH

_________________________________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

/  ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LÊ  /  HỢP ÂM TÂY TA  /

THANG ÂM THỂ  /