hiễn

biến

diệt

sinh

 

 

 

Ngũ âm chuyển vị gây ra sự chuyển thể. Sự chuyển thể gây ra nhiều sự khác mà sự khác đề cập ở đây là sự hiễn biến diệt sinh của âm thể. Bảng biểu trước mặt là một vòng tuần hoàn lặp lại hiện tượng cũ sau một chu kỳ 12 mà "13" là "1" qua đi lại đáo về. Tai nghe người âm nhạc có huệ thinh nhận biết âm thể hiễn biến diệt sinh, nhưng rốt ráo biện minh không thể thiếu huệ trí.

 

 

 

 

Tại [1] Phả hệ DO  HIỄN THỂ đầy đủ yếu tố (C-G-D-A-E.B). Tại [2-3-4-5-6] Phả hệ DO BIẾN THỂ : 6 yếu tố cấu thành phả hệ tuần tự biến để di thể trong FA hệ 5 tố (CGDAE), trong SIb hệ 4 tố (CGDA), trong MIb hệ 3 tố FCG, trong LAb hệ 2 tố (CG), trong REb hệ 1 tố (C). Tại [7]  Hệ phả DO DIỆT THỂ hoàn toàn. Tại [8-9-10-11-12] 6 tố tuần tự SINH THỂ trong DOb hệ một tố (B), trong MIb hệ hai tố (EB), trong SIbb hệ ba tố (AEB), trong MIbb hệ bốn tố (DAEB), trong LAbb hệ năm tố (GDAEB). Tại [13] DO thể phục sinh trong REbb đủ mặt 6 tố (CGDAEB) làm  DO PHẢ trở lại  HIỄN THÊ.

 

Ngũ âm không ngừng chuyển vị trên thập nhị địa chi

Phả hệ hiễn biến diệt sinh không ngưng nghĩ

tuần hoàn hiễn biến diệt sinh :

 

 

HIỄN từ Sinh đến Biến.

BIẾN từ Hiễn đến Diệt.

DIỆT từ Biến đến Sinh.

SINH từ Diệt đến Hiễn.

 

Hiễn - Biến - Diệt - Sinh là qui luật âm thể phải trãi qua. Âm nhạc có chuyển thể, Nhạc sĩ có nhệm mầu gì phục sinh giáng thế âm thể nếu âm thanh tự nó không có đạo lý sinh âm, sinh thể, chuyển thể. Yếu tố di truyền là then chốt chuyển thể qua đó ngành di truyền học có thể bắt chước, ngành sáng tác học cách cấu tạo hợp âm di truyền đậm để liên kết xa (sẽ đề cập sâu qua bài cấu trúc hợp âm Tây Ta ).

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ NGUYÊN THỂ

________________________________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  /  HỢP ÂM TÂY TA  /

THANG ÂM THỂ  /