THANG ÂM THỂ
 

Âm nhạc phương Tây

vận dụng thất âm cho ra hai thang âm thể 

Thang Majeur & Thang Mineur

 

 

Âm nhạc phương Đông

vận dụng ngũ âm cho ra năm thang âm thể

Thang Vũ, Thang Chủy, Thang Giốc, Thang Thương & Thang Cung

 

 

 

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ VŨ

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ CHỦY

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ GIỐC

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ THƯƠNG

 

BÀI TIẾP

ÂM THỂ CUNG

 

 

 

NGÕ của Tác gỉa