CHƯƠNG III

 

HẬU THIÊN

BÁT QUÁI

Hậu thiên Bát quái là môn học về nguyên lý Ngũ hành, về ứng dụng Ngũ hành với Ngũ hành Bát quái vào nhân sinh. Văn hóa Đông phương từ Thiên văn, Địa lý, Y học, Văn học, đến Ly, Số, Chiêm, Bốc v.v.. thảy đều vân dụng ngũ hành và Ngũ hành Bát quái.

 

TRONG SỐ NÀY