TÌM NHÂN SỰ

LIÊN HỆ TANAM - TANỮ

 

Nguời cầu quẻ, ngoài việc hỏi sự TA thường hỏi qua sự NGƯỜI như con cái, cha mẹ, anh chị em. Gặp trường hợp này phải cẩn trọng tra xét bản quái kiện xem có hay không có NHÂN VẬT CHỦ SỰ KHÔNG THỜI Ví như hỏi về MẸ phải có Không thời P CHỦ SỰ, hỏi về CHA phải có Không thời TÀI CHỦ SỰ, hỏi về BÀ NỘI phải có Không thời C CHỦ SỰ. Không có thì không thể trả lời vì không có tư liệu thông tin.

 

THÍ DỤ BẢN QUÁI KIỆN

ĐỊA THIÊN THÁI ĐỘNG HÀO 4

 

1@/ Người cầu sự là TA NAM hỏi việc con cái ( có nghĩa cha xin thay con ). Trong trường hợp xin thay phải tra xét xem có nhân sự tương ứng xuất hiện trong bản quái kiện hay không. Với bản quái kiện nêu trên thấy có KHÔNG THỜI QUAN là có thể trả lời. 2@/ Người cầu sự là TA NỮ hỏi việc con ( có nghĩa mẹ xin thay con ). Tra xét bản quái kiện không thấy có KHÔNG THỜI CHỦ SỰ C thì không thể trả lời vì không có dữ liệu.

Cũng là bản quái kiện trên : TA NAM, TA NỮ hỏi bà nội thì không thể trả lời vì không có Không thời CHỦ SỰ C, nhưng hỏi ông nội thì có thông tin nơi Không thời CHỦ SỰ P.

 

BÀI TIẾP

MỆNH CUNG TA

MỆNH CUNG SỰ

 


 

QUÁI KIỆN  /  DỮ LIỆU TÂM Ý  / CHÁNH HÔ BIẾN 

KHÔNG THỜI PHÁP  /  ĐẶT LỤC THÂN  /   ĐỘN PHÁP  /     5 DẠNG CHÁNH QUÁI  /  KHÔNG THỜI 

   HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG  /   TA NAM TA NỮ  /   TÌM NHÂN SỰ LIÊN HỆ  /  MỆNH CUNG TA

     TA NHẬP  /  DIỄN BIẾN TA SỰ  /  Ý NGHĨA TỐT XẤU  /  HAI DẠNG THỨC

 BÁT QUÁI ỨNG PHƯƠNG THỜI  /  VẬN DỤNG NGŨ HÀNH

     PHẢI BIẾT TUỔI  /  QUẺ SỐ TA NAM MỘT VỢ

QUẺ TA NỮ ĐA TÌNH 

 

ĐAN CỬ 1 / ĐAN CỬ 2 / ĐAN CỬ 3 / ĐAN CỬ 4 / ĐAN CỬ 5 / ĐAN CỬ 6 / ĐAN CỬ 7

CÔNG THỨC MAI HOA  /  QUẺ HOA MẪU ĐƠN  /  DỤNG LIÊN HOA MAI HOA ĐOÁN SỰ 

ĐOÁN MỘ QUA NĂM THÁNG NGÀY GIỜ CHẾT

INDEX