BƯỚC THỨ 3
____________________________________________________________________________________________________________

KHÔNG THỜI  SỰ
 

Sự xảy ra có nơi chốn và thời gian. Bản thân cái phương trình thức TA SỰ được lập thành bởi QUÁI mà quái vốn có phương vị quái, thời vị quái vậy nên để làm tỏ rõ mối tương tác TA SỰ cùng với sự biến đổi của nó ắt thiết yếu phải có một không thời qui chiếu gọi là KHÔNG THỜI SỰ.

 

Không thời sự về hình thức là một hệ thống đường ngang dọc tạo thành 4 DẠNG KHUNG như hình dưới :

 

 

Hệ thống gồm 2 khung có chữ TA - MỆNH - TA và hai khung không có chữ. Mỗi khung có 4 cột đứng2 cột ngang. Bốn cột đứng tính từ trái sang phải : 1/ cột ngoài bên trái để ghi quái số thượng, quái số hạ và hào số động, 2/ cột kế tiếp để ghi chánh quái, 3/ cột giữa ghi hổ quái, 4/ cột ngoài bên phải ghi biến quái.

Cung mũi tên nằm bên trên để nhấn mạnh sự động xảy ra ở phần thượng của CHÁNH QUÁI. Cung mũi tên nằm bên dưới để nhấn mạnh sự động xảy ra ở phần hạ của CHÁNH QUÁI. Ô chữ nhật 4 góc đậm có ý nghĩa quan trọng được gọi là MỆNH CUNG TA. TA nằm ở bên trên thì thượng quái chánh với thượng quái biến là TA.TA nằm ở bên dưới thì hạ quái chánh với hạ quái biến là TA. (TA quái biểu thị người cầu sự, SỰ quái biểu thị điều mưu cầu ).

 

 

Chiêm bốc dụng quái lục hào để biểu thị TÂM Ý NGƯỜI CẦU SỰ và gọi quái biểu thị là CHÁNH QUÁI. Chánh quái với hai đơn quái thượng hạ thì một biểu thị TA ( người cầu sự ) và một biểu thị SỰ ( điều mưu cầu của người cầu sự ). Đối với người mưu cầu thì SỰ là cái động, cái biến diễn với thời gian nên chi đơn quái có hào động là quái SỰ, còn đơn quái không có hào động là TA. Đường mũi tên nối liền chánh quái với biến quái biểu diễn cái SỰ A ở chánh quái biến ra cái SỰ B ở biến quái. SỰ A của chánh quái là tiền sự, SỰ B của biến quái là hậu sự. Hai cái sự một trước một sau tương tác TA làm TA biến ( vượng tướng hay hưu tù hoặc tuyệt tử ).

 

 

 

PHỔ QUÁI VÀO
KHÔNG THỜI


Thí dụ với

P = 12, T = 38
( Tổng P + T = 50 )


Chánh quái 4/6 Lôi Thủy Giải động hào số 2hạ KHẢM động nên hạ biến, thượng quái CHẤN không động nên CHẤN quái là TA. Chọn khung có chữ TA ở thượng quái với cung mũi tên bên dưới để ghi quái số, hào động và ba quái CHÁNH-HỔ-BIẾN :

 

 

Không thời trực tiếp thiết lập từ tâm ý người cầu sự được gọi là KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ. Không thời sự tiên đề biểu thị người cầu với sự mưu cầu của người cầu sự, TA làm chủ sự KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ nên chi đặt chữ TA bên lề không thời để làm nỗi rõ không thời này TA là CHỦ SỰ.


Thí dụ với

P = 4, T = 6
( Tổng P + T = 10 )


Chánh Quái 4/6 là Lôi Thủy Giải động hào số 4thượng CHẤN động nên thượng biến, hạ KHẢM không động nên KHẢM quái là TA. Chọn khung có chữ TA ở hạ quái với cung mũi tên ở trên để ghi quái số, hào động và ba quái CHÁNH-HỔ-BIẾN. Không thời xuất phát từ Chánh quái Tiên đề được gọi là KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ. Đặt chữ TA bên lề không thời để định rõ không thời này thì TA là CHỦ SỰ KHÔNG THỜI :

 


 

 

Hai thí dụ vừa dẫn có cùng một chánh quái là Lôi Thủy Giải nhưng có tới hai TA QUÁI khác nhau là vì sự SỰ ĐỘNG xảy ra ở thượng hạ khác nhạu. Thượng động thì hạ quái là TA CHỦ SỰ KHÔNG THỜI. Hạ động thì thượng quái là TA CHỦ SỰ KHÔNG THỜI.
 

 

 

BÀI TIẾP

ĐẶT LỤC THÂN VÀO KHÔNG THỜI

 

 

 

QUÁI KIỆN  /  DỮ LIỆU TÂM Ý  / CHÁNH HÔ BIẾN 

KHÔNG THỜI PHÁP  /  ĐẶT LỤC THÂN  /   ĐỘN PHÁP  /     5 DẠNG CHÁNH QUÁI  /  KHÔNG THỜI 

   HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG  /   TA NAM TA NỮ  /   TÌM NHÂN SỰ LIÊN HỆ  /  MỆNH CUNG TA

     TA NHẬP  /  DIỄN BIẾN TA SỰ  /  Ý NGHĨA TỐT XẤU  /  HAI DẠNG THỨC

 BÁT QUÁI ỨNG PHƯƠNG THỜI  /  VẬN DỤNG NGŨ HÀNH

     PHẢI BIẾT TUỔI  /  QUẺ SỐ TA NAM MỘT VỢ

QUẺ TA NỮ ĐA TÌNH 

 

ĐAN CỬ 1 / ĐAN CỬ 2 / ĐAN CỬ 3 / ĐAN CỬ 4 / ĐAN CỬ 5 / ĐAN CỬ 6 / ĐAN CỬ 7

CÔNG THỨC MAI HOA  /  QUẺ HOA MẪU ĐƠN  /  DỤNG LIÊN HOA MAI HOA ĐOÁN SỰ 

ĐOÁN MỘ QUA NĂM THÁNG NGÀY GIỜ CHẾT

INDEX