BƯỚC I

____________________________________________________________________________________________________________

 

DỮ LIỆU TÂM Ý

Mỗi bộ môn thuật số có cách riêng để chiếm quái như phép bói cỏ thi dụng 50 cọng cỏ để người cầu sự bốc. Cách này có nghi thức rườm rà khiến mất nhiều thời gian. Liên Hoa Độn Pháp để người cầu sự tự chọn bằng nhiều cách : hoặc là rút một số chân hương trên bàn thờ Phật ( đối với người thờ Phật ), trên bàn thờ Tổ Tiên ( đối với người thờ ông bà ), trên bàn thờ Thần Tài Thổ Địa ( đới với người kinh doanh ) ; hoặc đối với người khác đạo có thể bẻ hai nhánh lá bằng hai tay phải trái rồi đếm số, hoặc có thể viết mười chữ số lên giấy, vo lại để tay phải, tay trái bốc  Tựu trung là thuật số gia cần có 2 con số trên hai tay phài ( P ) và trái ( T ) để đổi ra quái. Con số đến từ những cách nêu trên, tác giả kêu bằng dữ liệu tâm ý. Thường thì thuật số gia muốn người cầu sự phải thành tâm khấn nguyện, tỏ bày chi tiết cái sự mình muốn cầu với thần linh rồi sau đó mới rút thăm bốc số thì số mới linh ứng. Số cho ra từ hai tay Phải Trái được thuật số gia qui số thành quái bằng cách đem hai số P và T đối chiếu với bảng Tiên Thiên Quái Số Phục Hy này :

 

 

 

Nếu :


1/
Số của P và T giống như tám số trong bảng quái số tiên thiên thì số đó là là quái đó. 2/ Số của P và T không có trong bảng quái số tiên thiên vì lớn hơn số 8 ( từ số 9 trở lên ) thì phải đổi số này ra quái số tiên thiên bằng cách chia số đó cho 8 để tìm DƯ SỐ của phép chia. DƯ SỐ chính là quái số. Trong trường hợp DƯ SỐ = 0 thì quái số đó là quái Khôn ( số 8 ).

 

Thí dụ 1 :

Người cầu sự rút thăm : tay phải P được số 8, tay trái T được số 1. Đối chiếu hai số thấy chúng không lớn hơn số 8 nên chắc chắn số đó là Tiên thiên Quái số. Số 8 của P là quái KHÔN  , số 1 của T là quái KIỀN  .


Thí dụ 2 :

Người cầu sự rút thăm : tay phải P = 9 và tay trái T = 25. Hai số này lớn hơn Tiên Thiên Số nên phải đổi chúng ra Tiên Thiên Số bằng cách chia số cho 8, DƯ SỐ là Tiên Thiên Quái Số. P = 9 chia 8 DƯ SỐ = 1 là quái KIỀN  . T = 25 chia 8 DƯ SỐ = 1 là quái KIỀN  .


Thí dụ 3 :

Người cầu sự rút thăm được số : P = 6, T = 32. Số P = 6 là quái KHẢM. ( ) Số T = 32 lớn hơn 8 phải chia 8, DƯ SỐ = 0 là quái KHÔN  .


Đã có hai số P & T tức là đã có dữ liệu tâm ý mưu cầu của người cầu sự, tiếp đến Thuật số gia thiết lập phương trình thức CHÁNH - HỔ - BIẾN __ đây là ba quái lục hào với mỗi quái gồm hai đơn quái thượng hạ.

 

 

BÀI TIẾP

CHÁNH HỔ BIẾN

 

 

 

 

QUÁI KIỆN  /  DỮ LIỆU TÂM Ý  / CHÁNH HÔ BIẾN 

KHÔNG THỜI PHÁP  /  ĐẶT LỤC THÂN  /   ĐỘN PHÁP  /     5 DẠNG CHÁNH QUÁI  /  KHÔNG THỜI 

   HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG  /   TA NAM TA NỮ  /   TÌM NHÂN SỰ LIÊN HỆ  /  MỆNH CUNG TA

     TA NHẬP  /  DIỄN BIẾN TA SỰ  /  Ý NGHĨA TỐT XẤU  /  HAI DẠNG THỨC

 BÁT QUÁI ỨNG PHƯƠNG THỜI  /  VẬN DỤNG NGŨ HÀNH

     PHẢI BIẾT TUỔI  /  QUẺ SỐ TA NAM MỘT VỢ

QUẺ TA NỮ ĐA TÌNH 

 

ĐAN CỬ 1 / ĐAN CỬ 2 / ĐAN CỬ 3 / ĐAN CỬ 4 / ĐAN CỬ 5 / ĐAN CỬ 6 / ĐAN CỬ 7

CÔNG THỨC MAI HOA  /  QUẺ HOA MẪU ĐƠN  /  DỤNG LIÊN HOA MAI HOA ĐOÁN SỰ 

ĐOÁN MỘ QUA NĂM THÁNG NGÀY GIỜ CHẾT

INDEX