ĐƯỜNG VÀO DỊCH

LIÊN HOA ĐỘN PHÁP

DƯƠNG CƠ TẠO TÁC

Giải mả HÀ ĐỒ PHỤC HY dẫn đến

nguyên lý vạch  BÁT QUÁI

Là thuật toán TIÊN ĐOÁN SỰ

 giúp TA tránh HẠI đạt LỢI

Kiến trúc Sư nên biết để nhà ở gia tăng

PHÚC LỢI

 

MÔ THỨC 12

GIẢI MẢ ÂM GIAI CHROMATIC