SANH
được mùa sanh , lỗi mùa sanh

 

Dân gian có câu “ được mùa sanh, lỗi mùa sanh ” kèm theo phán xét “ tốt xấu ”.Tốt Xấu là đáp số nghiệm qua từ hai cuộc đời mà một được mùa sinh thường gặp may mắn, một lỗi mùa sinh thường gặp sự không may. Vậy thế nào là được mùa snh, lỗi mùa sinh ?

Thời gian theo dịch lý đông phương là vật chất ngũ hành thủy hỏa mộc kim thổ. Vạn vật thụ bẫm ngũ hành vật chất thời gian để lập mệnh sinh diệt. NGŨ HÀNH THỜI GIAN ( thủy kim mộc hỏa thổ ) được phân thành đơn vị lớn nhỏ năm, mùa, tháng ngày giờ, do vậy mới có năm mộc, năm thủy, năm hỏa, năm thổ, năm kim. Người sanh ra trong năm mộc là MỘC MỆNH, trong năm thủy là THỦY MỆNH, KIM MỆNH, HỎA MỆNH, THỔ MỆNH. Mùa thì xuân thuộc MỘC, hạ thuộc HỎA, thu thuộc KIM, đông thuộc THỦY, bốn tháng thìn tuất sữu mùi thuộc THỔ.

Lý ngũ hành thì 1@/ hành của mùa sanh phải sanh MỆNH hay tì hòa MỆNH thì TỐT ( là Mệnh được may mắn bởi được mùa sinh ), 2@/ hành của mùa sinh khắc MỆNH thì XẤU ( là Mệnh không được may mắn bởi lỗi mùa sinh ). Vậy thì :

1/ Người sanh năm mộc tức MỘC MỆNH phải sanh trong MÙA ĐÔNG ( sanh Mệnh ), hay trong MÙA XUÂN ( tì hòa Mệnh ) mới được mùa sinh. MỘC MÊNH mà sinh trong MÙA THU ( khắc Mệnh ) là lỗi mùa sinh.
2/ Người sanh năm hỏa tức HỎA MỆNH phải sanh trong MÙA XUÂN ( sanh Mệnh ) hay trong MÙA HẠ ( tì hòa Mệnh ) mới được mùa sinh. HỎA MỆNH mà sanh trong MÙA ĐÔNG ( khắc Mệnh ) là lỗi mùa sanh.
3/ Người sanh năm kim tức KIM MỆNH phải sinh trong MÙA THU ( tì hòa Mệnh ) mới được mùa sinh ( nếu tháng sinh là tháng thổ sanh mệnh thì thêm tốt ). KIM MỆNH mà sinh trong MÙA HẠ ( khắc Mệnh ) là lỗi mùa sinh.
4/ Người sanh năm thủy tức THỦY MỆNH phải sanh trong MÙA THU ( sanh Mệnh ) hay trong MÙA ĐÔNG ( tì hòa Mệnh ) mới được mùa sinh. THỦY MỆNH mà sanh trong MÙA HẠ ( Mệnh khắc, và nếu tháng sinh có hành Thổ khắc Mệnh ) là lỗi mùa sanh.
5/ Người sanh trong năm thổ tức THỔ MỆNH phải sanh trong MUÀ HẠ ( sanh Mệnh ) mới được mùa sinh. THỔ MỆNH mà sanh trong MÙA XUÂN ( khắc Mệnh ) là lỗi mùa sinh. Ngoại lệ nếu THỔ MỆNH sinh vào âm lịch tháng 3 ( mùa xuân ), tháng 6 ( mùa hạ ), tháng 9 ( mùa thu ) tháng 12 ( mùa đông ) và nếu ngũ hành của 3,6,9,12 là hành thổ thì cũng cho là tốt tức được tháng sinh.

Thời gian thai nghén 9 tháng 10 ngày mới sanh nên để quyết định sanh được mùa thì cần phải tính tháng phải chửa. Bạn có thể thực hành theo hướng dẫn của bảng biểu để có kết qủa mong muốn :

 


BẢN MỆNH
ĐƯỢC MÙA SANH TỐT
LỔI MÙA SANH XẤU

 


 

Mùa sanh là yếu tố thiết yếu giúp Mệnh hành vượng tướng. Để sanh con được mùa sanh thì cha mẹ phải quyết định tháng chửa. Chửa trong 9 tháng 10 ngày tức ngày sanh rơi vào tháng thứ mười, vậy từ tháng sanh tính ngược 10 tháng thì biết tháng phải chửa. Ghi nhớ mỗi một mùa có 3 tháng : MÙA XUÂN [ 1-2-3 ], MÙA HẠ [ 4-5-6 ], THU [ 7-8-9 ], MÙA ĐÔNG [ 10-11-12 ].


Thí dụ MỘC MỆNH sanh trong tháng 2 mùa Xuân thì
phải chửa trong tháng 5 âm lịch của năm trước :

 


 


THỦY MỆNH

sanh mùa đông tháng 11 phải chửa tháng 2 âm lịch cùng năm :

 

   

HỎA MỆNH

 sanh tháng 5 mùa hạ, phải chửa trong tháng 8 âm lịch năm trước :

 

 

KIM MỆNH

 sanh tháng 8 mùa thu, phải chửa trong tháng 11 âm lịch năm trước :

 

 

   

THỔ MỆNH

 sanh tháng 5 mùa hạ, phải chửa trong tháng 8 âm lịch năm trước :Nên biết : Tính được mùa sinh không lỗi, nhưng nếu tháng sinh không sanh Mệnh hay tì gòa Mệnh thì ảnh hưởng tốt bị giảm. Vậy nên cần thông thạo phép tính ngũ hành tháng sinh để có công năng cao.

 

___________________________________________________________________________