9

 

 

 

 

Tìm nhân sự liên hệ

TA NAM - TA NỮ

Nguời cầu quẻ, ngoài việc hỏi sự TA thường hỏi qua sự NGƯỜI như hỏi về con cái, về cha mẹ, hỏi về anh chị em. Gặp trường hợp này phải cẩn trọng tra xét bản quái kiện xem có hay không có NHÂN VẬT CHỦ SỰ KHÔNG THỜI. Ví như hỏi về MẸ phải có Không thời P CHỦ SỰ P là MẸ TA, hỏi về CHA phải có Không thời T TÀI CHỦ SỰ vì T là cha TA, hỏi về BÀ NỘI phải có Không thời C CHỦ SỰ vì C là bà nội TA. Không có không thời ứng nhân sự muốn hỏi thì không thể trả lời vì không có dữ liệu thông tin.

 

THÍ DỤ

BẢN QUÁI KIỆN
ĐỊA THIÊN THÁI ĐỘNG HÀO 4

 

1@/ Người cầu sự là TA NAM hỏi việc con cái ( có nghĩa cha xin thay con ). Trong trường hợp xin thay phải tra xét xem có nhân sự tương ứng xuất hiện trong bản quái kiện hay không. Với bản quái kiện nêu trên thấy có KHÔNG THỜI QUAN là có thể trả lời. 2@/ Người cầu sự là TA NỮ hỏi việc con ( có nghĩa mẹ xin thay con ). Tra xét bản quái kiện không thấy có KHÔNG THỜI C CHỦ SỰ thì không thể trả lời vì không có dữ liệu.

Cũng là bản quái kiện trên : TA NAM, TA NỮ hỏi
bà nội thì không thể trả lời vì không có Không thời CHỦ SỰ C, nhưng hỏi ông nội thì có thông tin nơi Không thời  P CHỦ SỰ .

 

 

>>>