10

 

 

 

 

MỆNH CUNG TA

Về hình thức là cái ô chữ nhật 4 góc đậm chứa quái Hổ.
Mệnh tại thượng thì thượng Hổ là Mệnh Quái
Mệnh tại hạ thì hạ Hổ là Mệnh Quái

 

 

 

Vật Sự không tự CÓ mà CÓ bởi tự nhiên. HỔ QUÁI dĩ định bởi CHÁNH QUÁI nên chi nói quái Hổ MỆNH QUÁI. Về nguyên lý cấu tạo thì HỔ QUÁI hình thành từ 4 NHÂN TRUNG HÀO của CHÁNH QUÁI nói cách gene học thì HỔ QUÁI là CHỦNG QỦA của 2 gene TA + 2 gene SỰ :

 

 

TA tại thượng, SỰ tại hạ thì Thượng Hổ chứa 2 gene TA 1 gene SỰ, Hạ Hổ chứa 2 gene SỰ 1 gene TA. SỰ tại thượng, TA tại hạ thì Thương Hổ chứa 2 gene SỰ 1 gene TA, Hạ Hổ chứa 2 gene TA 1 gene SỰ. Biểu đồ chi li phân tích để nhận rõ HỔ QUÁI là trọng tâm của CHÁNH QUÁI, là trung cung của TA SỰ, Hổ phải CƯ MỆNH CUNG TA


Nam trưởng thành có VỢ thì

TÀI phải CƯ MỆNH TA NAM

 


Nữ trưởng thành có CHỒNG thì

QUAN phải CƯ MỆNH TA NỮ

 

 

NGƯỜI CẦU SỰ ở độ tuổi thành gia, lập thất cầu quẻ mà Không thời Tiên đề sự cho ra không thấy TÀI, QUAN cư Mệnh cung TA là SỰ BẤT THƯỜNG phải cẩn trọng xét nét toàn bản quái kiện hầu phăng ra nguyên do bởi ly dị, chết, đi xa lâu năm, ở vậy tu hành hay số không có chồng có vợ.

 

 

Vài dạng chánh quái cho biết
HÔN SỰ BẤT THƯỜNG
HÔN SỰ THÀNH

 

 

 

 

 

 

MỆNH CUNG SỰ
Cái khung chữ nhật chứa quái Hổ
của Không Thời Chủ Sự gọi là
MỆNH CUNG SỰ

 

 

BẢN QUÁI KIỆN

Địa Lôi Phục bên dưới với

TA CHẤN, KHÔN SỰ

có 3 Không Thời Sự là

Quan Đoài Q' sự, Khôn T' Sự, Khảm P Sự

 

 

@/ Không thời số (2) Đoài Quan làm CHỦ SỰ KHÔNG THỜI. Cột đứng giữa là Hổ quái Sự, khung chữ nhật thuộc cột ngang dưới là MỆNH CUNG SỰ của Đoài Quan, nơi đây có LY () cư : LY quái là Mệnh quái Sự của Không Thời Sự 2.

@/ Không thời số (3) Khôn Tài làm CHỦ SỰ KHÔNG THỜI. Cột đứng giữa là Hổ quái Sự, khung chữ nhật thuộc cột ngang trên là MỆNH CUNG SỰ của Khôn Tài, nơi đây có KHÔN () : KHÔN quái là Mệnh quái Sự của Không thời Sự 3.

@/  Không thời số (4) Khảm Phụ làm CHỦ SỰ KHÔNG THỜI. Ô chữ nhật thuộc cột ngang dưới là MỆNH CUNG SỰ của Khảm P Sự, nơi đây có LY () cư : LY quái là Mệnh quái Sự của Không thời Sự 4.

 

Ghi nhớ là
1@/ SỰ QUÁI ở phần thượng thi

Mệnh cung Sự ở thượng Hổ
2@/ SỰ QUÁI ở phần hạ thì

Mệnh cung Sự ở hạ Hổ.

 

 

>>>