8

 

 

 

 

TA NAM - TA NỮ

Liên Hoa Pháp phân biệt giới tính của người cầu sự. Người cầu sư thuộc nam giời gọi là TA NAM, người cầu sự thuộc nữ giới gọi là TA NỮ. Hỏi tại sao có phân biệt này ? Thưa rằng bởi bản thể âm dương bát quái ngũ hành NAM NỮ có phân biệt dẫn đến lý tánh, chức năng NAM NỮ có phân biệt.

 

LÝ LUẬT
Hành sanh
TAMẸ TA
Hành
khắc TA NỮ là chồng TA NỮ

Hành bị TA NAM khắcvợ TA NAM

 

 

VẬY NÊN
TÀI
T biểu thị VỢ TA NAM
QUAN
Q biểu thị CHỒNG TA NỮ
P biểu thị MẸ TA NAM NỮ

C là CON TA NỮ

 

 

 

NHÂN SỰ LIÊN HỆ
TA NAM KIỀN

 

liên hệ ngang và xuống :

@/ Đoài Huynh tì hòa Kiền TA thì Hanh chị em của TANAM. @/ TA KIỀN khắc Chấn Tốn TÀI nên TVợ của TANAM. Nếu Vợ TA Chấn thì Tốn là anh chị em ruột của vợ. @/ Tài T sanh QT là vợ TA nên Qcon của TANAM. @/ Nếu Q là con trai thì quái bị Quan khắc là vợ của Quan, vậy TA con dâu của TANAM. @/ TA sanh C C là con của con dâu nên C cháu nội của TANAM. @/ Nếu Q là con gái mà Q sanh ra P thì P cháu ngoại của TANAM.

 

liên hệ lên :

@/ P chửa đẻ TA thì P mẫu thân của TANAM. @/ Q chửa đẻ PP là mẹ TA thì Qbà ngoại của TANAM. @/ C khắc Q thì C là chồng của Q Q là bà ngoại thì C ông ngoại của TANAM. @/ Mẹ TA là PT khắc P thì T là chồng của mẹ nên Tcha của TANAM. @/ C chửa đẻ TT là cha TA thì Cbà nội TANAM. @/ P khắc C thì P là chồng CC bà nội thì P ông nội của TANAM.

Vòng Lục Thân hướng lên nhiều vòng cho ra mối liên hệ nhân sự qúa khứ nhiều đời, Vòng Lục Thân hướng xuống nhiều đời cho ra mối liên hệ nhân sự nhiều đời tương lai. Sự biến hóa khôn lường của Lục Thân nên chi có danh gọi LỤC THẦN

 

 

NHÂN SỰ LIÊN HỆ
TA NỮ KIỀN

liên hệ ngang và xuống :

@/ Đoài Huynh tì hòa Kiền TA nên Hanh chị em của TANỮ. @/ Quan khắc TANỮ nên Qchồng của TANỮ. @/ TANỮ sanh C thì C con cái của TA NỮ. @/ Nếu C là con gái mà P khắc C thì P là chồng của C nên P con rễ của TANỮ. @/ C con gái sanh Chấn Tốn Tài thì T cháu ngoại của TANỮ. @/ Nếu C là con trai thì Quan bị C khắc nên Q là vợ con trai tức Qcon dâu của TANỮ. @/ Q là dâu mà Q sanh P thì Pcháu nội của TANỮ.


liên hệ lên :

@/ P chửa đẻ TA thì Pmẫu thân của TANỮ. @/ Q chửa đẻ PP là mẹ TA thì Q bà ngoại của TANỮ. @/ Tài T khắc P P là mẹ TA thì Tài là chồng của mẹ tức Tcha của TANỮ. @/ C khắc QQ là bà ngoại TA thì C là chồng bà ngoại tức Công ngoại của TANỮ. @/ C chửa đẻ T T là cha TA thì Cbà nội của TANỮ. @/ P khắc C thì P là chồng của CC là bà nội thì Pông nội của TANỮ. @/ Q là chồng TAT chửa đẻ Q thì Tmẹ chồng của TANỮ. @/ TA là quái khắc T thì Q là chồng của TT là mẹ chồng thì TAcha chồng của TANỮ.

 

 

 

>>>