7

 

 

 

 

CHỦ SỰ KHÔNG THỜI

Không thời sự là không gian, thời gian hữu sự. SỰ xảy ra ở không thời đó thì SỰ đó là chủ sự của không thời đó. Mượn hình thái sinh hoạt của cây qua bốn không thời XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG làm dụ : không thời xuân thì HOA CHỦ SỰ, không thời hạ thì QỦA CHỦ SỰ, không thời thu thì LÁ VÀNG CHỦ SỰ, không thời đông thì CÀNH TRƠ CHỦ SỰ. Thấy ngay là không thời nào có sự nấy làm chủ sự. Dịch nói Bát quái sanh vạn vật thì không vật nào ngoại lệ bốn không thời, ở VẬT CHẤT thì “ thành trụ hoại không ”, ở NGƯỜI thì “ sinh lão bệnh tử ”, nơi SỰ SỰ thì “ thành thịnh suy bại ”. Bốn không thời vần xoay làm thành chu kỳ đắp đổi. Hỏi tại sao có 4 không thời thì bởi TỨ TƯỢNG TRỜI ĐẤT ứng sanh ra vậy.

LIÊN HOA vận dụng tứ tượng đề ra bốn bước độn khởi từ KHÔNG THỜI TIÊN ĐỀ SỰ để cho ra một bản quái kiện có nhiều không thời chủ sự . Không thời Tiên đề sự hình thành từ SỰ KIỆN của TA nên TACHỦ SỰ KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ.

Giả dụ
ông A đến thầy hỏi quẻ muốn kinh doanh quán cà phê nên chăng, được quẻ Vân Lôi Truân động hào 6 cho ra không thời KHẢM TA, C SỰ dưới đây :

 

 

Bản quái kiện Lôi Thủy Giải động hào 65 KHÔNG THỜI CHỦ SỰ : Không thời 1 CHỦ SỰ TA. Không thời 2 CHỦ SỰ C. Không thời 3 CHỦ SỰ C. Không thời 4 CHỦ SỰ Q. Không thời 5 CHỦ SỰ TA.

Chủ sự không thời
là cái sự chính yếu nỗi lên trong từng giai đoạn của tiến trình kinh doanh. Trong tiến trình này thấy diễn biến ra 2 KHÔNG THỜI C ( tức phải chi vốn ra hai lần ), 1 KHÔNG THỜI Q ( tức sự kinh doanh có khó khăn trở ngại ). Nên biết rằng việc kinh doanh phải bỏ vốn ra là đúng, nhưng phải chi vốn ra nhiều lần là dấu hiệu không thuận lợi từ ban đầu. Lý thứ hai trong kinh doanh phải đề cập là lơi lộc thu vào, nhưng bản quái kiện thiếu vắng KHÔNG THỜI T là không thời mô tả tài lợi thu nhập. Sơ phán là " ông A không nên kinh doanh quán cà phê trong lúc này bởi chi ra nhiều mà không thu là bất lợi".

 

Thí dụ khác :

ông B hỏi về thời vận cuộc đời được quẻ

Lôi Thủy Giải động hào 1

 

 

Bảng quái kiện cho ra 9 không thời sự trong đó có tới 5 không thời sự TA, 3 không thời chủ sự T, 1 không thời chủ sự P. Qua bản quái kiện nêu trên thấy rằng nhiều không thời được lặp lại chủ sự chẳng hạn như CHỦ SỰ TA có tới 5 không thời TA :

 

 

Hỏi tại sao lại có nhiều không thời TA SƯ như vậy ? Dễ hiểu thôi là bởi vì cuộc đời ông B có 5 lần thay đổi nên chi mới có 5 không thời sự phản ảnh hiện thực. Nghiên cứu nội dung quái kiện trong mỗi không thời, xét nét mối tương tác quái hành giữa sự với sự, giữa sự với TA sẽ luận ra được sự tình TA tốt, TA xấu.

 

 

>>>