5

 

 

 

 

ĐỘN PHÁP

Thánh hiền nói cực số tri lai chi vị chiêm, thông biến chi vị sự thì ĐỘN là phương cách cực số vô trong CÁI SỰ MƯU CẦU của NGƯỜI để tri lai SỰ. Nhưng vì sao phải ĐỘN là bởi cái trình thức Chánh-Hổ-Biến tiên đề với 6 đơn quái là không đủ khả năng hiễn thị chi tiết sự nên phải đào sâu vô tiên đề để khai quật sự ẩn tàng.


Sự độn từ không thời Tiên đề
tiến hành qua
4 bước để cho ra

4 HẬU ĐỀ

 

 

Để có một không thời sự hậu đề 

thì phải có một chánh quái hậu đề. Để có một chánh quái hậu đề thì phải độn ra từ chánh quái tiên đề bằng cách gia số vào hai quái số thượng hạhào động của CHÁNH QUÁI TIÊN ĐỀ để có CHÁNH QUÁI HẬU ĐỀ. Có được chánh quái hậu đề thì có được Chánh Hổ Biến của không thời hậu đề.


CÔNG THỨC GIA SỐ

 

1/ Gia 4 vào quái số thượng. Nếu số này lớn hơn số 8 thì trừ bớt 8. 2/ Gia 6 vào quái số hạ. Nếu số này lớn hơn số 8 thì trừ bớt 8. 3/ Gia 4 vào hào động. Nếu số này lớn hơn số 6 thì trừ bớt 6.


Thí dụ người cầu sự cầu được số

 P = 1    ,   T = 8
Chánh quái Tiên Đề 1/8

Thiên Địa Bỉ động hào 3

 

Gia [4 6 4] vào thượng hạ chánh quái Tiên đề 1/8 động hào 3, được Hậu đề 1 với chánh quái 5/6 động hào 1 :

 

Gia [4 6 4] vào thượng hạ chánh quái 5/6 động hào 1, được Hậu đề 2 với chánh quái 1/4 động hào 5 :

Gia [4 6 4] vào thượng hạ chánh quái 1/4 động hào 5, được Hậu đề 3 với chánh quái 5/2 động hào 3 :

Gia [4 6 4] vào thượng hạ chánh quái 5/2 động hào 3, được Hậu đề 4 với chánh quái 1/8 động hào 1 :

 

Vậy để có một bảng quái kiện phải thực hiện bốn lần gia số mới có được bốn hậu đề. LƯU Ý Chánh quái Hậu đề 4 bao giờ cũng trở về lại Chánh quái Tiên Đề nhưng có khác về hào số động. Bốn lần gia làm thành MỘT ĐỢT ĐỘN. Một chánh quái Tiên đề có thể có một, hai hoặc ba đợt độn mới hoàn thành. MỘT ĐỢT ĐỘN cho bản quái kiện 5 không thời, HAI ĐỢT ĐỘN cho bản quái kiện 9 không thời, BA ĐỢT ĐỘN cho bản quái kiện 13 không thời.

 

Sự độn được gọi là hoàn thành

khi bước độn thứ tư cho lại

chánh quái Tiên đề và
TA QUÁI

KHÔNG BỊ BIẾN

 

 

VẬY LÀM SAO BIẾT
Chánh quái phải mấy đợt độn

mới hoàn thành ?


Rất dễ biết

khi nhìn hào động của chánh quái :


CHÁNH QUÁI TIÊN ĐỀ

động hào số 3 hay số 6 :

một đợt độn 5 không thời hoàn thành

 


CHÁNH QUÁI TIÊN ĐỀ

 động hào số 4 hay số 1 :

hai đợt độn 9 không thời hoàn thành

 


CHÁNH QUÁI TIÊN ĐỀ

 động hào số 5 hay số 2 :

ba đợt độn 13 không thời hoàn thành

 


 

 

PHẦN II

HƯỚNG DẪN VẬN SỤNG

 

 

>>>