BƯỚC 4

 

 

ĐẶT LỤC THÂN

VÀO KHÔNG THỜI

TA SỰ - SỰ TA đều là quái hành cùng hiện diện trong một không thời, tất yếu phải xảy ra tương tác ngũ hành sanh khắc. Xét từng mối tương tác hành giữa SỰ QUÁI với TA QUÁI công việc đó gọi là đặt lục thân ” vào không thời.


Lục thân bao gồm
NGŨ SỰ Huynh Đệ sự (H), Thê Tài sự (T), Tử Tôn sự (C), Phụ Mẫu sự (P), Quan Qủi sự (Q) và TA. Sáu sự tương tác qua lại làm TA biến đổi : TA biến theo chiều phát triển, lớn mạnh là vượng tướng, TA biến không tăng giảm là hưu, TA biến suy giảm là , TA biến giảm đến cạn kiệt là tuyệt, TA biến đến tiêu sạch là tử.

 

khẩu quyết thơ dưới đây như là định nghĩa của
Huynh Tài Tử Phụ Quan TA :
khẩu quyết thơ dưới đây như là định nghĩa của
khẩu quyết thơ

dưới đây như là định nghĩa của
Huynh Tài Tử Phụ Quan TA :



Đồng TA TA gọi rằng HUYNH ( H )
Sanh TAPHỤ ( P )
TA sanh TỬ truyền ( C )
Khắc TA TA gọi QUAN khiên ( Q )
Cái mà
TA khắc TÀI tiền ( T ) chớ quên


@/ Đồng TA ký tự H là hành của SỰ quái giống hành của TA quái. @/ Sanh TA ký tự P là hành của quái SỰ sanh hành của TA quái. @/ TA sanh ký tự C là hành của TA quái sanh hành của SỰ quái. @/ Khắc TA ký tự Q là hành của SỰ quái khắc hành của TA quái. @/ TA khắc ký tự T là hành của TA quái khắc hành của SỰ quái.

 


NGŨ HÀNH BÁT QUÁI TƯƠNG LIÊN
Kiền Đoài KIM, Chấn Tốn
MỘC

Ly HỎA, Khảm THỦY

Cấn Khôn THỔ

 

 

Ngũ hành Bát quái tương sanh thì Kiền Đoài Kim sanh Khảm Thủy, Khảm Thủy sanh Chấn Tốn Mộc, Chấn Tốn Mộc sanh Ly Hỏa, Ly Hỏa sanh Cấn Khôn Thổ, Cấn Khôn Thô sanh Kiền Đoài Kim. Ngũ Hành Bát quái tương khắc thì Kiền Đoài Kim khắc Chấn Tốn Mộc, Chấn Tốn Mộc khắc Cấn Khôn Thổ, Cấn Khôn Thổ khắc Khảm Thủy, Khảm Thủy khắc Ly Hỏa, Ly Hỏa khắc Kiền Đoài Kim.


Đem lý ngũ hành Bát quái sanh khắc
xét nét 6 đơn quái trong không thời
việc làm đó gọi là đặt lục thân

 

 

THÍ DỤ
Đặt lục thân vào chánh Quái Lôi Thủy Giải
với
TA KHẢM thủy động hào 4 :

 

 

Với TA Khảm Thủy :

KHẢM là TA nên mọi quái Khảm trong không thời phải mang ký tự TA. KHẢM Thủy sanh CHẤN mộc thì CHẤN là cái TA sanh nên Chấn là TỬ ( C ) của TA Khảm. LY hỏa là cái TA khảm thủy khắc nên LY là TÀI ( T ) của TA Khảm. KHÔN thổ khắc TA Khảm thủy nên Khôn là QUAN ( Q ) của TA Khảm thuỷ.

THÍ DỤ

Đặt lục thân vào chánh quái Lôi Thủy Giải
với
TA CHẤN mộc động hào 2 :

 

 

Với TA Chấn Mộc :

KHẢM thủy sanh TA Chấn mộc nên Khảm là Mẹ ( P ) của TA CHấn. Những quái Khảm trong không thời đều là P của TA Chấn. TA Chấn mộc sanh LY hỏa nên LY là TỬ ( C ) của TA Chấn mộc. TA Chấn mộc khắc KHÔN thổ nên KHÔN là TÀI ( T ) của TA Chấn.

 

một thí dụ khác
Thiết lâp Chánh quái, viết Hổ quái, Biến quái
Vạch không thời, phổ quái và lục thân

 

Trước hết phải xét hai số thăm có phải là Tiên thiên quái số hay không. Tiên thiên chỉ có số từ 1 đến 8, nên chi số thăm nào nằm trong giới hạn từ số 1 đến số 8 thì đó là quái số Tiên Thiên, đổi thẳng ra quái. Nếu số thăm nào lớn hơn 8 thì phải chia số đó cho 8, DƯ SỐ của phép chia mới chính là quái số Tiên Thiên. Lấy tổng số thăm trên hai tay làm hào số động, nếu tổng số lớn hơn số 6 thì chia tổng cho 6, DƯ SỐ hào số động. Nhớ rằng chánh quái là một quái 6 hào gồm hai đơn quái chồng lên nhau với quái bên trên kêu là thượng quái, quái bên dưới kêu là hạ quái. Khi hào động thuộc đơn quái thượng thì thượng động, hào động thuộc đơn quái hạ thì hạ động. Thượng động thì chọn khung không thời TA QUÁI ở hạ có mũi tên bên trên. Hạ động thì chọn khung không thời TA QUÁI ở thượng có mũi tên bên dưới. Tiếp đến ghi thượng hạ quái số và hào động vào cột đứng bên trái của không thời, tiếp đến ghi chánh quái vào cột đứng kế tiếp. Đặt lục thân vào chánh quái theo như khẩu quyết : SỰ đồng TA HUYNH (H), SỰ sanh TA PHỤ (P) SỰ mà TA sanh là TỬ (C) SỰ Khắc TA QUAN (Q),SỰ mà TA khắc là TÀI (T)

 

Người cầu sự rút thăm được số :
P = 1    ,   T = 8

Với thí dụ P = 1 , T = 8 có tổng số = 9 lớn hơn 6 nên phải chia tổng cho 6, DƯ SỐ = 3 là hào 3 động. Chánh quái 1/8 Thiên Địa Bỉ động hào số 3 ghi vào không thời như dưới :

 

 

@/ Thiên Địa Bỉ động hào 3 hạ động, thượng không bị động nên thượng quái KIỀN là TA. Kiền quái hành Kim, hạ quái Khôn hành thổ. Thổ sanh Kim tức Khôn là quái sanh TA Kiền, nên Khôn quái là PHỤ của TA Kiền, ghi chữ P vào Khôn.

 

Nên biết quái lục hào này phát sanh từ cái tâm mưu cầu của người cầu sự cho nên mới kêu là CHÁNH QUÁI. Quái này gồm hai đơn quái nên một quái biểu thị NGƯỜI CẦU SỰ kêu là TA QUÁI, quái kia biểu thị cái SỰ mà người mưu cầu thì kêu bằng SỰ QUÁI. Với thí dụ trên thì TA Kiền, SỰ Khôn.

@/ Chánh quái có rồi, thì viết HỔ QUÁI vào cột đứng kế tiếp. Hổ quái cũng là một quái 6 hào gồm hai đơn quái mà quái trênthượng Hổ, quái dướihạ Hổ. Lấy hào [ 5 4 3 ] của chánh quái đem làm hào [ 6 5 4 ] cho thượng Hổ, lấy hào [ 4 3 2 ] của chánh quái đem làm hào [ 3 2 1 ] cho hạ Hổ. Hổ quái với thượng TỐN hạ CẤN Phong Sơn Tiệm.

@/ Tốn mộc là cái bị TA Kim khắc nên TỐN TÀI của TA, đặt ký tự T vào Tốn. Cấn Thổ sanh TA Kiền nên CẤNPHỤ của TA Kiền, đặt P’ cho Cấn để phân biệt với P Khôn. Nên biết HỔ QUÁI được tạo thành bởi 4 hào giữa của chánh quái, tức HỔ QUÁI là cái ruột của chánh quái phơi bày ra. Với chánh quái là chánh sự, thì cái ruột của chánh sự trọng tâm của chánh sự, Hổ quái chính là trọng tâm của SỰ, rất quan trọng với TASỰ nên quái này được gọi là MỆNH QUÁI, và cái cung chứa Mệnh quái được gọi là MỆNH CUNG TA ( khung chữ nhật 4 góc đậm ).

@/ Tiếp đến viết BIẾN QUÁI vào cột đứng ngoài cùng bên phải. Chánh quái Thiên Địa Bỉ TA Kiền, Khôn SỰ động hào 3 biến ra CẤN làm hạ quái của Biến quái. Kiền TA làm thượng quái của Biến quái. Cấn Thổ sanh Kiền Kim nên Cấn là PHỤ của TA Kim, đặt P’ cho Cấn. Biến quái là hậu sự của chánh quái tại không thời TA SỰ. Xét hai SỰ QUÁI của chánh quáicủa biến quái có thể phán đoán mức độ tương tác của sự biến ảnh hưởng lên TA như thế nào.

Vậy là :
từ sự mưu cầu của TA được thần linh cho SỐ. SÔ hàm chứa SỰ mà TA mưu cầu được Thuật số gia dùng Tiên thiến Bát quái diễn dịch thành phương trình thức Chánh Hổ Biến, sau đó dùng Hậu thiên Ngũ hành Bát quái xét nét mối tương tác hành SỰ TA. KHÔNG THỜI SỰ TA được gọi là không thời sự tiên đề vì là không thời bao quát sự của TA, do vậy mà người luận sự chưa thể rõ biết chính xác sự gì.

 

 

>>>

>>>