BƯỚC 3

 

 

KHÔNG THỜI SỰ

 

Sự xảy ra có nơi chốn, thời gian. Bản thân cái phương trình thức TA SỰ được lập thành bởi QUÁI mà quái vốn có phương vị quái, thời vị quái vậy nên để làm tỏ rõ mối tương tác TA SỰ cùng với sự biến đổi của nó ắt thiết yếu phải có một không thời qui chiếu gọi là KHÔNG THỜI SỰ.


Không thời sự về hình thức

là một hệ thống đường ngang dọc

tạo thành 4 dạng khung như hình dưới :

 

 

Hệ thống gồm 2 khung có chữ TA - MỆNH - TA và hai khung không có chữ TA. Mỗi khung có 4 cột đứng 2 cột ngang. Bốn cột đứng tính từ trái sang phải : 1/ cột ngoài bên trái để ghi quái số thượng, quái số hạ hào số động, 2/ cột kế tiếp để ghi chánh quái 3/ cột giữa ghi hổ quái 4/ cột ngoài bên phải ghi biến quái.

Cung mũi tên nằm bên trên để nhấn mạnh sự động xảy ra ở phần thượng của CHÁNH QUÁI. Cung mũi tên nằm bên dưới để nhấn mạnh sự động xảy ra ở phần hạ của CHÁNH QUÁI. Ô chữ nhật 4 góc đen đậm có ý nghĩa quan trọng được gọi là MỆNH CUNG TA.

 

 

TA nằm ở bên trên thì thượng quái chánh với thượng quái biến TA.TA nằm ở bên dưới thì hạ quái chánh với hạ quái biến TA. ( TA quái biểu thị người cầu sự, SỰ quái biểu thị điều mưu cầu ).

 

Chiêm bốc dụng quái lục hào để biểu thị TÂM Ý NGƯỜI CẦU SỰ và gọi quái biểu thị là CHÁNH QUÁI. Chánh quái với hai đơn quái thượng hạ thì một biểu thị TA ( người cầu sự ) một biểu thị SỰ ( điều mưu cầu của người cầu sự ). Đối với người mưu cầu thì SỰ cái động, cái biến diễn với thời gian nên chi đơn quái có hào động là quái SỰ, còn đơn quái không có hào động TA. Đường mũi tên nối liền chánh quái với biến quái biểu diễn cái SỰ A ở chánh quái biến ra cái SỰ B ở biến quái. SỰ A của chánh quái là tiền sự, SỰ B của biến quái là hậu sự. Hai cái sự một trước một sau tương tác TA làm TA biến ( vượng tướng hay hưu tù hoặc tuyệt tử ).

 

 

PHỔ QUÁI

VÀO KHÔNG THỜI

 

Thí dụ với
P = 12, T = 38
( Tổng P + T = 50 )

Chánh quái 4/6 Lôi Thủy Giải động hào số 2 là hạ KHẢM () động nên hạ biến, thượng quái CHẤN () không động nên CHẤN quái là TA. Chọn khung có chữ TA ở thượng quái với cung mũi tên bên dưới để ghi quái số, hào số động và ba quái CHÁNH-HỔ-BIẾN :

 

 

Không thời trực tiếp thiết lập từ tâm ý người cầu sự được gọi là KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ. Không thời sự tiên đề biểu thị người cầu với sự mưu cầu của người cầu sự, TA làm chủ sự KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ nên chi đặt chữ TA bên lề không thời để làm nỗi rõ không thời này TA CHỦ SỰ.

Thí dụ với
P = 4, T = 6
( Tổng P + T = 10 )

 

Chánh Quái 4/6Lôi Thủy Giải động hào số 4 là thượng CHẤN () động nên thượng biến, hạ KHẢM () không động nên KHẢM quái là TA. Chọn khung có chữ TA ở hạ quái với cung mũi tên ở trên để ghi quái số, hào động và ba quái CHÁNH-HỔ-BIẾN. Không thời xuất phát từ Chánh quái Tiên đề được gọi là KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ. Đặt chữ TA bên lề không thời để định rõ không thời này thì TA CHỦ SỰ KHÔNG THỜI :

Hai thí dụ vừa dẫn có cùng một chánh quái là Lôi Thủy Giải nhưng có tới hai TA QUÁI khác nhau là vì SỰ ĐỘNG xảy ra ở thượng hạ khác nhạu. Thượng động thì hạ quái là TA CHỦ SỰ KHÔNG THỜI. Hạ động thì thượng quáiTA CHỦ SỰ KHÔNG THỜI.
 

 

>>>

>>>