ĐỊA CẦU

NGÔI NHÀ ÂM DƯƠNG

 

Khoa học gia thời nay biết đến địa từ trường thì Dịch lý gia thời xưa biết đến  âm dương quái. Xưa nói âm dương sanh hóa vạn vật thì nay vật tượng trên màn hình do bởi âm dương hóa sanh. Xưa nói âm dương tương tác có ảnh hưởng đến người thì nay cảnh báo sóng từ  có hại sức khõe.  Nay phi hành gia tập sống quen với ngôi nhà gỉa không gian vũ trụ thì xưa biết  thu hẹp địa cầu làm mô hình nhà ở. 

 

Địa cầu xoay

ĐẤT ĐỊA SANH BÁT QUÁI

 

 

BÁT QUÁI SANH NGŨ HÀNH

Thổ Kim Mộc Hỏa Thủy

 

 

Người xưa biết địa cầu là máy âm dương đã để Đồ biểu lý, vạch Bát Quái bày tượng. Hậu nhân thông lý đạt tượng làm kinh, viết sách. Những thứ như là DƯƠNG CƠ TẠO TÁC là sách chỉ bày vận dụng âm dương vào xây dựng nhà cửa. Kiến trúc sư thời nay muốn áp dụng không phải là khó, vấn đề ở chỗ có nhìn nhận ngôi nhà là cổ máy vận hành không gian sống thiết yếu cho người trong nhà như cổ máy phi thuyền thiết yếu tới sự sống của phi hành gia.

 

BÀI TIẾP

BỘ MÁY NHÀ

TRỞ VỀ