DỤNG BÀN TAY TÍNH

số tuổi, tuổi gì, cung bát quái
cung phi nam, cung phi nữ


A TÍNH SỐ TUỔI

Tuổi của một người đang sống là số năm kể từ lúc sanh đến năm hiện tại. Vậy để biết số tuổi thì kể ngược mỗi chi một năm từ năm âm lịch hiện tại về năm sanh dừng lại là biết số tuổi. Tuy nhiên không ai làm vậy với số tuổi lớn hơn 10. Lợi dụng bàn tay thập nhị địa chi để ghi nhớ rằng : @/ Giữa hai dương chi liên tiếp = 10 năm như [ Ngọ Thân ]. @/ Giữa hai âm chi liên tiếp = 10 năm như [ Tị Mùi ] xem hai thí dụ sau  :

 

Lấy năm Qúi Tị 2013 làm HIỆN TẠI thì Qúi Tị 2013 = 1 tuổi. Qúi Mùi 2003 = 11 tuổi, Qúi Dậu 1993 = 21 tuổi, Qúi Hợi 1883 = 31 tuổi, Qúi Sửu 1973 = 41 tuổi, Qúi Mẹo 1963 = 51 tuổi, Qúi tị 1953 = 61 tuổi

 

 

Lấy năm Giáp Ngọ 2014 làm HIỆN TẠI thì Giáp Ngọ 2014 = 1 tuổi, Giáp Thân 2004 = 11 tuổi, Giáp Tuất 1994 = 21 tuổi, Giáp Tí 1984 = 31 tuổi, Giáp Dần 1974 = 41 tuổi, Giáp Thìn 1964 = 51 tuổi, Giáp Ngọ 1954 = 61

 


Như vậy là theo chiều thuận, các số (1) (11) (21) (31) (41) (51) (61) có chuyển động cách bậc ( một chi bỏ một chi ). Chú ý CAN của năm hiện tại tên gì thì CAN của năm có số đuôi = 1 đều mang tên can đó. Thí dụ Năm hiện tại là Quí tị, hỏi 101 tuổi là tuổi gì ? Qúi Tị làm hiện tại thì 1 tuổi là Qúi Tị, 61 tuổi cũng là Quí Tị, 71 tuổi là Qúi Mùi, 81 tuổi là Qúi Dậu, 91 tuổi là Qúi Hợi, 101 tuổi là Qúi Sửu. Thí dụ năm hiện tại là Giáp Thân hỏi 101 là tuổi gì ? 61 tuổi là Giáp thân, 71 tuổi là Giáp tuất, 81 tuổi là Giáp Tý, ( 91 tuổi là Giáp Dần, 101 tuổi là Giáp Thìn nhớ giùm số chục lẻ 1 tiến lên theo chiều kim đồng hồ ( khi hỏi số tuổi ).

 


B TÌM
TUỔI CAN CHI

Năm hiện tại Giáp Ngọ 2014 hỏi 88 tuổi là tuổi can chi gì ? Giáp Ngọ làm hiện tại thì 61 cũng là Giáp Ngọ, tính thuận đến Giáp Thân = 71, đến Giáp Tuất 81 dừng lại :

 

Tại điểm dừng 81 ở TUẤT tính ngược chiều kim với mỗi chi một năm thì Dậu 82, Thân 83, Mùi 84, Ngọ 85, Tị 86, Thìn 87, thì 88 là tuổi MẸO. Về CAN thì cũng từ điểm dừng 81 chữ GIÁP, tính ngược hàng can với mỗi chi một can đến Mẹo ứng với chữ ĐINH thì 88 tuổi là tuổi ĐINH MẸO.C TÌM CUNG BÁT QUÁI
( CUNG SANH )

Vòng lục thập hoa Giáp 60 can chi có 6 Nhà Giáp. Mỗi nhà Giáp có một số khởi đầu, ứng với mỗi nhà Giáp là số ngũ trung của nhà giáp đó ( bàng bên dưới ). Tâp đọc thuộc lòng 6 nhà Giáp từ trên xuống, xong qua ngũ trung ( nằm lòng số khởi nhà giáp, số ngũ trung của nhà nhà giáp ) :

 

NHÀ GIÁP

NGŨ TRUNG

Giáp Tý      CHẤN

Giáp Tuất    KIỀN

Giáp Thân KHÔN

Giáp Ngọ          LY

Giáp Thìn      TỐN

Giáp Dần      CẤN

3

6

2

9

4

8

KHẢM

LY

CẤN

CẤN

ĐOÀI

KHÔN

6

9

8

8

7

2

 


 

 

Tìm CUNG SANH của tuổi nào đó thì trước tiên phải tính xem tuổi đó thuộc về con nhà Giáp nào. Thí dụ tìm cung sanh tuổi ĐINH HỢI. Tuổi Đinh Hợi thuộc con nhà Giáp Thân. Số khởi đầu là số [2] tức nhì Khôn. Từ Thân, đọc thuận số cữu cung với mỗi chi một số cho đến Hợi dừng lại : nhì Khôn tam Chấn (Dậu) tứ Tốn (Tuất) Ngũ trung (Hợi). Quái ngũ trung của con nhà Giáp Thân là quái CẤN vậy cung sanh của tuổi Đinh Hợi là Cấn :

 

 

 

 

CÁCH TÍNH
CUNG PHI NAM
& CUNG PHI NỮ
TRÊN BÀN TAY

Cung phi Nam, Cung Phi Nữ có chu kỳ phục vị 180 năm tức TAM NGUYÊN kể từ Thượng Nguyên Giáp Tí [ 1864 – 1923 ] đến Trung Nguyên Giáp Tí [ 1924 – 1983 ] sang Hạ Nguyên Giáp Tí [ 1984 – 2043 ] mới trở lại cung khởi đầu thượng nguyên. Để tính được Phi Cung trên bàn tay phải thuộc làu cửu cung quái số nhứt Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, Ngủ trung, lục Kiền, thất Đoài, Bát Cấn, cửu Ly. Số đọc 2 chiều thuận số là [ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.1 ], nghịch số là [ 9.8.7.6.5.4.3.2.1 ]. Ghi nhớ :

1@/ CUNG PHI NAM khởi đầu nhứt Khảm tức khởi số (1) từ Thượng Nguyên chạy nghịch mỗi năm một số qua 180 năm để đáo lại Thượng Nguyên nhứ khảm. 2@/ CUNG PHI NỮ khởi từ ngũ trung tức khởi số (5) từ Thượng Nguyên, chạy thuận mỗi năm một số qua 180 năm đáo lại Thượng Nguyên ngũ trung. 3@/ SỐ NGŨ TRUNG của Phi Nam & Phi Nữ là Nam KHÔN, Nữ CẤN.

Tôi đã làm sẵn 6 bàn tay : 3 dùng cho Phi Nam, 3 dùng cho Phi Nữ. Nam Nữ sanh trong nguyên nào thì dùng bàn tay của nguyên đó để tính cung phi tuổi của mình :

 


Chú ý một chút là thuộc ngay 6 số an định tại mỗi Nhà Giáp. Trật tự 6 nhà Giáp phải thuộc lòng là Giáp TÝ, Giáp TUẤT, Giáp THÂN, Giáp NGỌ, Giáp THÌN, Giáp DẦN rồi lại Giáp TÝ của nguyên sau. @/ Bàn tay Phi Nam Thượng Nguyên có 6 số từ Giáp Tí đến Giáp Dần là [ 1 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 ] sang @/ Bàn tay Phi Nam Trung Nguyên có 6 số từ Giáp Tí đến Giáp Dần là [ 4 - 3 - 2 - 1 - 9 - 8 ] sang @/ Bàn tay Phi Nam Hạ Nguyên có 6 số từ Giáp Tí đến Giáp Dần là [ 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 ].

@/ Còn đối với Bàn tay Phi Nữ Thượng Nguyên có 6 số từ Giáp Tí đến Giáp Dần là [ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 ] sang @/ Bàn tay Phi Nữ Trung Nguyên có 6 số từ Giáp Tí đến Giáp Dần là [ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ] sang @/ Bàn tay Phi Nữ Ha Nguyên có 6 số từ Giáp Tí đến Giáp Dần là [ 8 - 9 - 1 - 2 - 3 - 4 ]. Ghi nhớ là cửu cung quai số phân phối số trên Lục Giáp có qui tắc toán pháp. Nếu quên phải dùng toán pháp mò ra : 1/ Phi Nam khởi số 1 tại Thượng Nguyên, từ đó chạy nghịch trên Lục Giáp. 2/ Phi Nữ khởi số 5 tại Thượng Nguyên, từ đó chạy thuận trên Lục Giáp ( xem bảng biểu dưới ) :

 


 

Thử tìm cung phi Nam tuổi Đinh Hợi 1947 ? Các bước tiến hành như sau : 1/ Tuỏi Đinh Hợi sanh 1947 thuộc Trung Nguyên phải dùng Bàn tay Phi Nam Trung nguyên để tính. 2/ Đọc ngược hàng can với mỗi chi một Can từ chữ Đinh đến chữ Giáp để tìm Nhà Giáp của tuổi Đinh Hợi ( Bính, Ất, Giáp ) thấy thuộc con nhà Giáp Thân số 2 ( xem hình bên trái ). Từ Giáp Thân số 2 đọc ngược quái số cửu cung với mỗi chi một số đồng thời lướt ngón cái theo đến chi Hợi thì dừng lại ( 2 - 1 - 9 - 8 ). Vậy Cung Phi Nam của tuổi Đinh Hợi là cung CẤN.

 

 

 

Thử tìm Cung Phi Nữ tuổi Kỷ Hợi sanh 1959 ? Các bước tiến hành như sau : 1/ Sanh 1959 thuộc Trung Nguyên nên dùng Bàn Tay Cung Phi Nữ để tính. 2/ Đọc ngược hàng can với mỗi chi một Can từ chữ Kỷ đển chữ Giáp để tìm Nhà Giáp của tuổi Kỷ Hợi ( Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp ) thấy thuộc con Nhà Giáp Ngọ số 5 ( xem hình bên phải ). Từ Giáp Ngọ số 5 tính thuận quái số cửu cung với mỗi chi một số, đồng thời lướt ngón cái theo đến chi Hợi thì dừng lại ( 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 1 ). Vậy Cung Phi Nữ của tuổi Kỷ Hợi là cung KHẢM.

 

 

ĐỊNH LUẬT
PHI CUNG TƯƠNG HỢP
Tám Phi cung chia hai nhóm Đông tứ mệnh & Tây tứ mênh

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TIẾP

NGÔI NHÀ ÂM DƯƠNG

TRỞ VỀ