HIỄN

NHIÊN

AI làm nên đất cho anh đào xới ? Nếu không quặng kim khai mõ để làm gì ? Phải là khoa học chứ, nhưng trước hết là khoa học của đất trời. Anh lấy đất nước gió lửa anh nhào nặn, anh phân tích, tổng hợp để thành sản phẩm như nồi niêu, chén bát đến xe cộ, máy móc  những thứ đó thuộc về anh, thuộc về tư duy, phát minh sáng chế của anh chứ của ai. Còn đất nước gió lửa thuộc về AI, thuộc về tư duy sáng chế nào ? Con người buộc phải nhìn nhận những hiễn nhiên : hiễn nhiên có rồi mặt trời, hiễn nhiên có rồi qủa đất, hiễn nhiên có rồi trăng sao hiễn nhiên có rồi những giòng sông không gian để con thuyền lọt vào như chiếc lá trôi. Hiễn nhiên có rồi con người, hiễn nhiên có rồi con người không thể không tư duy.

Tôi tư duy : Tôi làm ra
Bởi cái Tôi có :
Tôi làm ra
Cái Tôi có khác :
cái Tôi làm ra có khác
Cái Tôi có giống :
cái Tôi làm ra có giống
Cái Tôi có giới hạn :
cái Tôi làm ra có giới hạn

Xin ngõ cùng anh, cùng chị, cùng tri kỹ gần xa : KINH DỊCH bao trùm tư duy nhân loại. Kinh lạ lùng : kinh không đầy một trang. Kinh không kín cái móng tay. Kinh không hết chỗ lỗ kim. Với kỹ thuật in ấn ngày nay nhân tế bào còn thừa chỗ.

Kinh không chữ
Kinh không tiếng
Kinh không tên
Kinh kông rao giảng chỉ bày

Chân lý mặt tời tự nó không soi.

Được mặt trời sáng soi, bị mặt trời soi sáng :

TÔI HÀM HỒ CA NGỢI !!!

Tội nghiệp âm thanh, ngôn ngữ vu khống !

XIN LỖI 55 DẤU CHẤM, MƯỜI CON SỐ VÔ CÙNG.

Cái Tôi có giới hạn, biết đâu được mênh mông !

Được mênh mông tôi biết
Được mênh mông im lìm
Được thời gian lạnh nóng
Được chu kỳ quẩn quanh
Được PHỤC HY để MÃ
Chìa khóa không trao tay
Ngày ngày tôi chiêm nghiệm
Nghiệm gần đầu mặt chân tay
Cỏ cây xa nghiệm trăng đầy khuyết

TƯỢNG BÀY

 

TIẾP

LÝ VÔ CÙNG