9

 

 

GIẢI MẢ 5 NHÓM SỐ

 

 

 

GIẢI MẢ

NHÓM TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm trung ương hợp bởi 3 tầng vòng [1.2.3] gồm 5 dương tử ở trong với 10 âm tử bên ngoài bày luật " dương trung âm ngoại ". 5 dương tử trung tâm xung động sanh ly tâm thẳng hướng ngoại : sanh sóng vòng chuyển tải âm dương, sanh trục tọa độ Nam Bắc Đông Tây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bày lý :

vật sinh ra vốn nhỏ

theo thời gian vật nhỏ lớn dần

lớn tới hạn vật thôi không lớn nữa

ly tâm ngừng kích thước vật ngừng tăng

 

 

 

 

GIẢI MẢ NHÓM

BẮC NAM ĐÔNG TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai tầng vòng [ 4 - 5 ] bày lẽ âm dương phối hợp thành nhóm. Tại bốn phương Nam Bắc Đông Tây âm âm xung động, dương dương xung động sanh ly tâm voắn :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI MẢ SỐ

TRÊN HAI TẦNG   IV & V

 

 

 

 

@/ Số có 2 giòng lẻ, chẵn. Số 1 đơn vị đầu của số lẻ [ 1 3 5 7 9 ]. Số 2 đơn vị đầu của số chẵn [ 2 4 6 8, 10 ].

 

 

Thấy một đơn vị đầu của số dương xuất hiện tại Bắc nên chi nói “dương sinh tại Bắc”. Thấy một đơn vị đầu của số âm xuất hiện tại Nam nên chi nói “âm sinh tại Nam”.

 

 

 

 

 

@/ Dương sinh tại Bắc [1] sang Đông thành [3], lên Nam thành [7], sang Tây thành [9] ấy là nghĩa của sự dương khí biến thiên. Dương khí biến thiên vẽ ra DƯƠNG KÊNH xoắn vòng từ Bắc ra ( kênh màu trắng ).

 

 

 

 

@/ Âm sinh tại Nam [2] sang Tây thành [4], xuống Bắc thành [6], lên Đông thành [8] ấy là nghĩa của sự âm khí biến thiên. Âm khí biến thiên vẽ ra ÂM KÊNH xoắn vòng từ Nam ra ( kênh màu đen ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý toán pháp cho biết VÒNG BIẾN THIÊN là vòng tăng giảm, có cực đại cực tiểu giữa hai thời vị độ số 180 theo lý này thì hai số [ 1 - 7 ] của vòng dương khi là hai số biểu thị dương khí cực đại cực tiểu, hai số [ 2 - 6 ] của vòng âm khí là hai số biểu thị âm khí cực đại cực tiểu :

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương khí cực tiểu ở Bắc (1), lên Nam cực đại (7) là dương khí tăng. Dương khí cực đại ở Nam (7) xuống Bắc cực tiểu (1) là dương khí giảm. Vậy thì dương số 7 tại Nam phải lớn hơn dương số 9 tại Tây mới hợp lý toán. Để hợp lý toán ắt bốn số [ 1379 ] phải thuộc về 5 số hạng của một cấp số nhân chia [ 1.3.7.9.1 ] với công bội công chia 3

 

Âm khí cực tiểu ở Nam (2), xuống Bắc cực đại (6) là âm khí tăng. Âm khí cực đại ở Bắc (6), lên Nam cực tiểu (2) là âm khí giảm. Vậy thì âm số 6 tại Bắc phải lớn hơn âm số 8 tại Đông mới hợp lý toán. Để hợp lý toán ắt bốn số [ 2468 ] phải thuộc về 5 số hạng của một cấp số nhân chia [ 2.4.6.8.2.] với công bội công chia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương tăng dương giảm với công bội công chia 3

Âm tăng âm giảm với công bội công chia 2

cho hai vòng âm dương khí tăng giảm :

 

 

 

 

 

 

 

Dương tại Bắc 1 sang Đông thành 3dương tăng 3 lần. Dương tại Đông 3 lên Nam thành 27dương tăng 32 lần. Dương tại Nam 27 xuống Tây còn 9dương giảm 3 lần. Dương tại Tây 9 xuống Bắc còn 1dương giảm 32 lần.

 

 

Qua đấy nhận ra được cái lý “dương đi lên thì tăng, dương đi xuống thì giảm”. Dương tăng lúc đầu hoà hoản (miền ĐB nhân 3 là tăng hòa hoãn), về sau dương tăng gấp rút (miền ĐN nhân 32 là tăng gấp rút). Dương giảm lúc đầu hòa hoản (miền TN chia 3 là giảm hòa hoãn), về sau dương giảm gấp rút (miền TB chia 32 là giảm gấp rút). Dương tăng Dương giảm có phép tắc, có đăng đối qua tâm. Kể từ dương sanh thì dương tăng 33 lần để thái. Kể từ dương thái thì dương giảm 33 lần để tiêu. Dương thái ở miền Đông Nam, Dương tiêu ở miền Tây Bắc là đăng đối ( liên quan số 3 gọi  tham thiên ).

 

 

Âm tại Nam 2 sang Tây thành 4âm tăng 2 lần. Âm tại Tây 4 xuống Bắc thành 16âm tăng 22 lần. Âm tại Bắc 16 sang Đông còn 8 là âm giảm 2 lần. Âm tại Đông 8 lên Nam còn 2âm giảm 22 lần.

 

 

 

 

 

Qua đấy nhận ra được cái lý  “âm đi xuống thì tăng, âm đi lên thì giảm”. Âm tăng lúc đầu hòa hoản (miền TN nhân 2 là tăng hòa hoãn), và càng về sau âm tăng gấp rút ( miền TB nhân 22 là tăng gấp rút). Âm giảm lúc đầu hòa hoản (miền ĐB chia 2 là giảm hòa hoãn), và càng về sau âm giảm gấp rút (miền ĐN chia 22 là giảm gấp rút). Âm tăng Âm giảm có phép tắc, có đăng đối qua tâm vòng. Kể từ âm sanh thi âm tăng 23 lần để thái. Kể từ âm thái thì âm giảm 23 lần để tiêu. Âm thái ở miền Tây Bắc, Âm tiêu ở miền Đông Nam là tăng giảm đăng đối (  liên quan số 2 nên chi có danh gọi là lưỡng địa ).

 

 

 

 

 

 

BIỂU ĐỒ ÂM DƯƠNG LƯỠNG NHẤT

TĂNG GIẢM PHÂN THÁI CỰC THÀNH

4 MIỀM ÂM DƯƠNG KHÍ

 

 

 

MIỀN ĐÔNG BẮC dương tăng 3, âm giảm 2 âm thiếu dần khi dương tăng.

MIỀN ĐÔNG NAM dương tăng 32, âm giảm 22 âm tiêu khi dương thái.

MIỀN TÂY NAM âm tăng 2, dương giảm 3 là dương thiếu dần khi âm tăng.

MIỀN TÂY BẮC âm tăng 22, dương giảm 32 dương tiêu khi âm thái.

Nhận ra được qui luật " dương tăng âm giảm, âm tăng dương giảm " " dương thái âm tiêu, âm thái dương tiêu "