8

 

 

TÌM CHÌA

 

HÀ ĐỒ LÀ MÔ HÌNH

 

 

ÂM DƯƠNG VŨ TRỤ

 

 

 

 

Nhưng Phục Hy để đồ không chữ thì hậu nhân làm sao thấu ý đạt lời. Để đạt lời phải tìm chìa mở khóa và NGUYÊN K tìm thấy chìa ở 3 nơi : ở màu sắc đồ, ở phương vị đồ, ở hạt tử đồ.

 

 

 

 

Ở MÀU SẮC ĐỒ : Ngày trắng, Đêm đen. Ngày Đêm đen trắng thành vòng chuyển đổi. Ngày : ấm nóng, Đêm : mát lạnh. Phục Hy dụng đen trắng bày đồ là ý bảo người dụng cảm ngày, cảm đêm mà cảm nghĩa âm dương biến thiên tuần hoàn chuyển đổi.

 

 

 

 

 

 

Ở PHƯƠNG VỊ ĐỒ : Đồ để không chia lìa Nam Bắc Đông Tây ĐỊA CẦU là ý bảo người dụng địa cầu làm cơ sở.  Những sự Phục Hy nói " ngửa xem, cúi xét, nghiệm gần, nghiệm xa " là ý bảo người phải quan sát trời, quan sát đất, quan sát vạn vật mà suy lý nghiệm đồ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở HẠT TỬ ĐỒ : Tròn lăn mà lăn chạy là động. Phục Hy dụng hạt tròn biểu lý vũ trụ tròn, vũ trụ động. Tròn trắng biểu lý dương động. Tròn đen biểu lý âm động. Toàn đồ 55 tròn đen trắng bày 10 số biểu lý âm dương số, bày 5 tầng vòng biểu lý âm dương động