3

 

 

 

NGUYÊN K

Vì lời của Dương Tu mà treo Hà Đồ lên tường

nghiền ngẫm trong nhiều tháng để xem có thấy được

cái thấy của Phục Hy thấy Vũ trụ toàn cõi một bầu âm dương

 

Cuối cùng tôi thấy được cái thấy của Phục Hy thấy

 VŨ TRỤ TOÀN CÕI MỘT BẦU ÂM DƯƠNG

 

NÓ NHƯ VẦY :

 

 

 

 

 

 

>>>