18

 

 

 

 

QUÁI

 TUYẾN

Kiền Đoài Ly Chấn

Tốn Khảm Cấn Khôn

vào cửa Bắc

ra cửa Nam

 

 

 

BÁT QUÁI

với mỗi quái một cung

cọng  cung  trung  thành

CỮU CUNG BÁT QUÁI      

[ A B C D O E F G H ]

 

Thái cực lưỡng phân không ngừng lưỡng phân sanh ra vô cùng vô tận tầng quái, cho nên có vô cùng vô tận quái tuyến nhập xuất Thái cực :

 

 

 

Phục Hy há chẳng bảo
ngửa xem cúi xét thường nghiệm đó sao
ĐỊA CẦU NGƯỜI
khoa học minh chứng
TỪ TRƯỜNG NHẬP XUẤTnam xuất
bắc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái cực sanh Bát quái, Bát quái sanh vạn vật bảo sao MÔ THỨC NHẬP XUẤT - XUẤT NHẬP không trong vật. Nhìn ra vạn hữu đâu đâu cũng thấy cái cái, vật vật, người người thảy đều nhập xuất, xuất nhập. Tôi đặt tên nó "quái tuyến", Anh dùng "từ sức" làm tên. Thời nay kêu địa từ trường, lợi dụng nó phát sóng truyền thanh, truyền hình thông tin liên lạc. Thời xưa gọi âm dương bát quái, lợi dụng nó thông thiên độn địa định cuộc dương cơ, âm trạch, tiên tri dự báo.

>>>