17

 

 

 

 

BÁT QUÁI

LƯỠNG PHÂN

 

Thái cực lưỡng phân sanh Lưỡng nghi
Lưỡng nghi
lưỡng phân sanh Tứ tượng
Tứ tượng
lưỡng phân sanh Bát quái
Bát quái lưỡng phân sanh gì

 

  ? 


Khảo cứu đồ biểu bốn tầng quái nghiệm thấy
 BÁT QUÁI lưỡng phân SANH QUÁI
Lưỡng phân lần  I  sanh 16 quái
Lưỡng phân lần  II  sanh 32 quái
Lưỡng phân lần  III  sanh 64 quái

 

 

 

 

nghiệm thấy một quái sanh 2 quái
và rút ra được qui luật

KIỀN 1   lưỡng phân thành     KIỀN 1 ĐOÀI 2
ĐOÀI 2   lưỡng phân thành        LY 3 CHẤN 4
LY 3   lưỡng phân thành         TỐN 5 KHẢM 6
CHẤN 4   lưỡng phân thành   CẤN 7 KHÔN 8
TỐN 5   lưỡng phân thành      KIỀN 1 ĐOÀI 2
KHẢM 6   lưỡng phân thành      LY 3 CHẤN 4
CẤN 7   lưỡng phân thành      TỐN 5 KHẢM 6
KHÔN 8   lưỡng phân thành   CẤN 7 KHÔN 8

 


 

BIỂU ĐỒ SỐ
LƯỠNG NGHI SANH TỨ TƯỢNG
TỨ TƯỢNG SANH BÁT QUÁI
BÁT QUÁI SANH QUÁI

 


 

Đạo Trời Đất
là Đạo Tuần Hoàn

Để có tuần hoàn sanh hóa thì trong cái nọ phải có tượng của cái kia, trong cái kia phải có tượng của cái nọ mới thành vòng nọ kia kia nọ. Bảng biểu quái lưỡng phân cho thấy [ trong LyKhảm trong khảmLy ] thành nhau bằng vòng hai thì, hay như [ trong KiềnĐoài trong ĐoàiLy trong LyTốn trong TốnKiền ] thành nhau bằng vòng 4 thì, hay như [ trong ChấnKhôn trong KhônCấn trong CấnKhảm trong KhảmLy trong LyTốn trong TốnKiền trong KiềnĐoài trong ĐoàiChấn ] thành nhau bằng vòng 8 thì. Lý dịch như vậy đó mới ứng ra [ trong trứng có tằm, trong tằm có nhộng, trong nhộng có bướm, trong bướm có trứng, trong trứng có tằm nhộng bướm trứng ] mới có vòng sanh hóatằm nhộng bướm trứng tằm”. Cũng vậy [ trong xuân có hạ, trong hạ có thu, trong thu có đông, trong đông có xuân ] mới thành ra vòng xuân hạ thu đông xuân”, vật lý mới có vòng "nước hơi, hơi nước", điện từ mới có vòng "từ điện, điện từ". Bởi bát quái ứng sanh vạn vật nên chi khắp giáp trong vạn hữu đâu đâu cũng thấy bóng dáng bát quái lưỡng phân, hệ nhị phân đó : cơ bản từ 64 quẻ dịch. Gottfried Leibniz khái niệm ra, còn DNA 64 CODON lưu trữ quá khứ hiện tại tương lai đang được lục thập tứ quái làm sáng tỏ di truyền. Dân gian Việt có câugái nhờ đức cha, trai nhờ đức mẹlà lời toán pháp trầm mình, phản ánh tư duy âm dương hợp hóa nếp sống, kìa xem bảng biểu lưỡng phân : trong TỐNKIỀN, trong CHẤN KHÔN tức trong tốn nữ có di thể kiền cha, trong chấn nam có di thể khôn mẹ :

 

 


 

>>>