15

 

 

 

 

 QUÁI SỐ

TIÊN THIÊN

 

 

Tám nhóm 3 vạch Phục Hy không số

 vậy số từ đâu ra ?

Câu hỏi không dễ giải đáp, nôm na triết lý có thể nói vật sự hiện hữu là CÓ VỚI THỜI GIAN. Có với thời gian thì cái có đầu một, cái có tiếp là hai, cái có tiếp theo hai là ba . . Bát quái Kiền 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8 thứ tự quái xuất hiện liên tiến với thời gian.

 

 

Cái học về tiên thiên bát quái là cái học về nguồn gốc bát quái, về nguyên lý âm dương cấu thành bát quái. Bát quái thành từ chỗ tứ tượng, tứ tượng thành từ chỗ lưỡng nghi, lưỡng nghi thành từ chỗ Thái cực. Thái cực lưỡng phân sanh âm, sanh dương. Hà Đồ cho biết "dương sinh ở Bắc, âm sinh ở Nam", âm dương một xuống một lên tụ hội về Bắc về Nam thành Khôn thành Kiền. Kiền Nam, Khôn Bắc : BẮC, NAM là cửa ngỏ TỪ TRƯỜNG ĐỊA CẦU vào ra ----- là GỐC khởi phát muôn vật. Định luật "dương chủ, dương chính, âm tòng dương" nên về gốc KHÍ thì lấy BẮC, về gốc QUÁI thì lấy NAM. 

 

 

 

KIẾN quái sanh tại NAM

nên phải từ kiền tính đi 

 

 

 

Khởi từ quái 3 vạch liền tính số 1, đến quái trên đứt 2 liền dưới tính số 2, rồi quái đứt giữa hai ngoài liền số 3, tới quái hai đứt trên liền dưới số 4, đền quái hai liền trên đứt dưới số 5, tới quái giữa liền hai ngoài đứt số 6, đến quái trên liền hai dưới đứt số 7, đến quái 3 đứt số 8.

 

 

 

Đem trật tự tám số của ngoại quái so vào tám NỘI QUÁI mà có số KIẾN 1, ĐOÀI 2, LY 3, CHẤN 4, TỐN 5, KHẢM 6, CẤN 7, KHÔN 8. Cho biết BÁT QUÁI vận động với CHU KỲ 8 nhập xuất trung cung vào Bắc ra Nam viết vòng hình số 8

 

 

 

 

 

 

 

>>>