14

 

 

 

4 TẦNG QUÁI

Định lý âm dương

trên ba vòng liên tiếp

tại mỗi khúc chặng thành quái 

thì với 6 vòng liên tiếp

[123] [234] 345] [456]

cho ra bốn tầng quái 

 

 

 

 

người quan sát

từ trung tâm nhìn ra thấy

TẦNG 1   CÓ 8 QUÁI

TẦNG 2 CÓ 16 QUÁI

TẦNG 3 CÓ 32 QUÁI

TẦNG 4 CÓ 64 QUÁI

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>