13

 

 

 

THÀNH LẬP QUÁI

 

Định lý "âm dương trên ba vòng liên tiếp tại mỗi khúc chặng thành quái". Vậy quái được tạo thành bởi ba vạch âm dương xếp chồng lên nhau. Vạch có vạch âm , vạch dương , nên trong một quái, có khi toàn vạch dương như Kiền quái , có khi toàn vạch âm như Khôn quái , có khi lẫn lộn như Ly , Chấn , Tốn , Khảm , Cấn , Đoài

 

 

HÀO QUÁI - HÀO VỊ

Quái được cấu trúc bởi 3 thành phần âm dương gọi là hào. HÀO QUÁI là danh gọi một thành phần âm dương trong một quái. HÀO VỊ là danh gọi cái vị trí âm dương HÀO ở trên vòng số.

 

 

 

HÀO VỊ

HÀO VỊ là danh gọi cái vị trí âm dương HÀO ở trên vòng số. Người quan sát từ trung tâm đồ vòng nhìn ra thấy hào quái nằm trên vòng (1) là hào một, hào quái nằm trên vòng (2) là hào hai, hào quái nằm trên vòng (3) là hào ba, trên vòng (4) là hào bốn, trên vòng (5) là hào năm, trên vòng (6) là hào sáu.

 

 

 

Đồ vòng với trật tự HÀO ( 123456 ) từ trong tính ra Đồ thẳng thì trật tự HÀO ( 123456từ dưới tính lên

 

ĐƠN QUÁI   -   KÉP QUÁI
quái 3 hào gọi là đơn quái
quái 6 hào gọi là kép quái

 

 

LỤC THẬP TỨ QUÁI

Lục thâp tứ quái là một dạng quái 6 hào, gồm hai đơn quái chồng lên nhau nên kêu là kép quái. Đơn quái bên dưới kêu là hạ quái, đơn quái bên trên kêu là thượng quái. Hạ quái là quái thuộc tầng nội bát quái. Thượng quái là quái thuộc tầng 64 ngoại quái

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>