PHI CUNG

Mỗi người có một PHI CUNG

Phi cung của Nam nhân gọi là Phi Nam,

phi cung của Nữ nhân gọi Phi Nữ

Để có kết qủa trong HÔN NHÂN & TẠO TÁC

thì hai phi cung phải TƯƠNG HỢP

 

TƯƠNG HỢP thì hai tuổi lấy nhau tốt, có chung hướng nhà __ đó là những phi cung cùng chung NHÓM A hay cùng chung NHÓM B. BẤT TƯƠNG HỢP thì hai tuổi lấy nhau không tốt, không cùng cung hướng nhà. Đó là sự kết hợp của Phi Cung khác nhóm.

Tám Phi Cung

Chia thành hai ngóm AB :

Cùng nhóm với nhau thì tương hợp

Không cùng nhóm thì bất tương hợp

 

A B
KIỀN CHẤN
ĐOÀI TỐN
CẤN LY
KHÔN KHẢM

 

BẢNG TRA PHI CUNG

Người sanh từ 1864 - 1923 tra bảng THƯỢNG NGUYÊN

Người sanh từ 1924 - 1983 tra bảng TRUNG NGUYÊN

Người sanh từ 1984 - 2043 tra bảng HẠ NGUYÊN

 

 

Muốn biết cách tính Phi Cung vào TÌM PHI CUNG

TRỞ VỀ BẢNG TRA