SAO LẠCH

 

 

SAO HẠN TUỔI

 

 9 SAO HẠN giành cho TUỔI NAM GIỚI

HẦU DIỆU BẠCH DƯƠNG VÂN ĐÔ ÂM ĐỨC
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

9 SAO HẠN giành cho TUỔI NỮ GIỚI

KẾ HỚN ĐỨC ÂM HẦU DƯƠNG BẠCH DIỆU
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Sao hạn tính theo SỐ TUỔI của Năm Hiện Tại. NAM GIỚI từ 1 đến 9 tuổi dùng BẢNG SỐ TUỔI  của NAM. NỮ GIỚI từ 1 đến 9 tuổi dùng BẢNG SỐ TUỔI  của NỮ. Ví dụ SỐ TUỔI = 1 ( mới sanh ) thì Nam hạn La Hầu, Nữ hạn Kế Đô. Ví dụ SỐ TUỔI = 8 thì Nam hạn Thái Âm, Nữ hạn Thái Bạch.

 

Trường hợp SỐ TUỔI LỚN HƠN 10 ( tức 10 tuổi trở lên ) thì phải CỌNG 2 SỐ hàng đơn vị và hàng chục với nhau __ Nếu :

 

1/  SỐ CỌNG LẠI nhỏ hơn 10 ( từ 9 xuống 1 ) thì lấy số đó TRA VÀO BẢNG.Ví dụ  SỐ TUỔI 12  = [ 1 + 2 = 3 ] lấy số 3 TRA BẢNG nhằm sao Thủy Diệu với Nam, sao Mộc Đức với Nữ.

 

2/  SỐ CỌNG LẠI còn lớn hơn 10 ( từ 10 trở lên ) thì tiếp tục cọng hai số hàng đơn vị và hàng chục, đến khi được số cọng lại nhỏ hơn 10 mới thôi.

Ví  dụ SỐ TUỔI 39 = [ 3 + 9 = 12 ] còn lớn hơn 10 nên lấy  [ 1 + 2 = 3 } nhỏ hơn 10 nên lấy 3 TRA BẢNG SAO,

 


TRỞ VỀ BẢNG TRA