PHC ĐỨC,  N HONG,  TẤN TI TRƯỜNG BỆNH,  TỐ TỤNG,  QUAN PHC   QUAN QI,  TỰ I,  VƯỢNG TRANG HƯNG PHC,  PHP TRƯỜNG,  ĐIN CUỒNG KHẨU THIỆT,  VƯỢNG TRANG,  VƯỢNG ĐIỀN KHỐC KHẤP,  C QỦA,  LẠC PHC THIẾU VONG, XƯƠNG DM, THN HN HOAN LẠC, BẠI TUYỆT, VƯỢNG TI.

Qui tri cung 45 chia 3 sơn, mỗi sơn tri cung độ 15. Vng 24 sơn khởi đầu l CUNG PHC ĐỨC. Dưới i đy khẩu quyết an Phc Đức cho một qui :

Kiền - Ly  THN

Khảm DẦN, Cấn GIP

Chấn - Tốn TỴ

Khn, Đoi HỢI