5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁI CỰC ( CÁI MỘT )

 

 

 LƯỠNG PHÂN ÂM DƯƠNG NHỊ TÁNH

 

 

 

 

QÚA TRÌNH  I

 

" dương chiếm tả, âm chiếm hữu "

 

trong cái một đã lưỡng phân ra nó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÚA TRÌNH  II - VI

 

 

 

" dương chiếm thượng, âm chiếm hạ "

 

trong cái một đã lưỡng phân ra nó

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH  II

 

QUÁ TRÌNH  III

 

QÚA TRÌNH  IV

 

 

 

 

 

 

QÚA TRÌNH  V

 

QÚA TRÌNH  VI

 

 

 

>>>